Preguntes freqüents (FAQ)

Es considera informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, en qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o es conservi, amb els únics límits previstos a la llei. La concurrència d’aquests límits ha de ser motivada per l’administració que denega l’accés en una resolució expressa, i pot ser revisada per la GAIP si li és reclamada.

Totes les persones, físiques o jurídiques,  tenen dret a demanar d’accedir a aquesta informació pública.  Aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, i no resta subjecte a motivació.  Es pot exercir a partir dels setze anys.

Per demanar accedir a informació pública podeu utilitzar el formulari electrònic que trobareu aquí, enviar-lo per correu o bé presentar-lo presencialment a qualsevol oficina de registre públic.

L’administració us ha de notificar la seva resposta dins del termini d’un mes. Si no ho fa, podeu presentar una reclamació davant la GAIP 

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d’aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.

La reclamació davant la GAIP és una instància voluntària de tutela gratuïta que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha previst per tal de garantir l’exercici del dret d’accés a la informació pública. La GAIP resol en el termini de dos mesos a comptar de la recepció de la reclamació i les seves resolucions són vinculants per a les administracions afectades.

Podeu reclamar davant la GAIP si qualsevol d’aquestes administracions i entitats no ha atès o satisfet l’accés a la informació que li heu sol·licitat:  Administració de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d’aquestes administracions, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals.

Les reclamacions contra denegacions d’accés a la informació de l’Administració general de l’Estat i del sector públic estatal s’han de formalitzar davant del Consell de Transparència i Bon Govern.

 • La persona, física o jurídica, a qui li ha estat denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació o que no ha rebut materialment la informació tot i que la seva petició d’accés hagi estat estimada.
 • La tercera persona que es consideri afectada i lesionada en els seus drets per  l’accés a la informació pública concedit per una administració catalana. 

Podeu reclamar davant la GAIP si:

 1. Heu presentat una sol·licitud d’accés a una informació pública a qualsevol administració catalana i aquesta Administració:

  • Us ha notificat que desestima la vostra petició d’accés, ja sigui, totalment o parcialment.
  • No us ha lliurat la informació dins del termini de trenta dies hàbils des que:
   • Us va notificar la resolució estimatòria de la vostra petició.
   • Vau adreçar un escrit en què advertíeu l’Administració que la vostra petició havia quedat estimada per silenci administratiu positiu i en què demanàveu el lliurament efectiu de la informació.

 2. Sou terceres persones afectades per la informació que una administració catalana ha lliurat indegudament a la persona que l’havia sol·licitada. 

Per reclamar davant la GAIP, cal que us descarregueu i empleneu el formulari genèric i l’annex de dades específiques que trobareu en aquest web, i que hi adjunteu aquesta documentació:

 • Còpia de la sol·licitud d’informació que vau adreçar a l’Administració.
 • Còpia de la resolució desestimatòria que us ha adreçat l’Administració, si s’escau.
 • Còpia de l’escrit que vau adreçar a l’Administració demanant el lliurament efectiu de la informació un cop produït el silenci administratiu, en el cas que l’hàgiu presentat.
 • Còpia de la presentació i la resolució desestimatòria del recurs de reposició, en el cas que l’hàgiu interposa.

Podeu tramitar la reclamació per internet. En aquest cas, haureu de signar la reclamació digitalment, bé amb un certificat digital o bé usant el servei gratuït  d’identificació digital Idcat sms, basat en l’enviament d’una contrasenya al vostre telèfon mòbil. L’alta a aquest servei es pot fer electrònicament. Trobareu aquí tota la informació necessària: http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/ . En el cas dels subjectes obligats per l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, heu d’utilitzar aquesta via per poder reclamar.

També podeu presentar aquest formulari emplenat, i els documents annexos, a qualsevol registre administratiu, o per correu certificat. En aquests casos, i per agilitar la tramitació de la reclamació, serà útil que ens n’envieu còpia digital, un cop l’hàgiu registrat, a aquesta adreça electrònica:  gaip@gencat.cat

La reclamació s’ha de presentar dins del termini d’un mes a comptar de l’endemà que:

 • S’ha rebut la notificació de la resolució de l’Administració que denega o limita la sol·licitud d’informació;
 • S’ha rebut la comunicació de la informació sol·licitada i aquesta no us satisfà;
 • S’ha exhaurit el termini de trenta dies de què disposa l’Administració per fer-vos-en el lliurament material i no us ha estat facilitada, si la sol·licitud va ser estimada;
 • S’ha desestimat (de manera expressa, o per silenci) el recurs de reposició, si l’heu interposat.

El termini per presentar reclamació davant la GAIP resta obert indefinidament en cas de silenci, és a dir, si la vostra sol·licitud d’informació no ha obtingut resposta de l’Administració.

Termini perquè l’Administració respongui la vostra sol·licitud d’informació

La Llei fixa un termini d’un mes, que acaba el dia del mes següent equivalent al dia en què va tenir entrada la vostra sol·licitud en l’òrgan que disposa de la informació i que us ha de respondre (no compta, doncs, la data d’entrada de la vostra sol·licitud en qualsevol altre registre administratiu). Transcorregut aquest mes, si no us ha estat notificada la resolució expressa de la vostra sol·licitud, podeu entendre-la estimada per silenci administratiu positiu i reclamar a l’Administració que us lliuri materialment la informació dins del termini de trenta dies, o bé podeu presentar directament una reclamació davant la GAIP.

 

Termini perquè l’Administració us lliuri materialment la informació

La Llei fixa un termini de trenta dies hàbils (no es compten els diumenges ni els festius).

En el cas que l’Administració us hagi notificat la resolució estimatòria de la vostra sol·licitud, el termini de trenta dies hàbils es compta des de l’endemà de la notificació.

En el cas que l’Administració no hagi resolt de manera expressa la vostra sol·licitud i opteu per reclamar-li directament el lliurament de la informació, el termini de trenta dies perquè el faci efectiu no s’inicia fins que li adreceu un escrit en què consti que s’ha produït el silenci administratiu positiu previst a la Llei i en què li demaneu l’accés material a la informació. En aquest cas, el còmput dels trenta dies hàbils comença l’endemà de l’entrada d’aquest nou escrit en el registre de l’Administració que disposa de la informació.

 

Termini per presentar una reclamació davant la GAIP

Teniu un mes, comptat de dia a dia del mes consecutiu, per presentar la reclamació a partir de:

 • L’endemà de la notificació de la resolució desestimatòria, o de la comunicació de la informació sol·licitada si aquesta no us satisfà, o de la data en què s’ha produït el silenci administratiu, si heu optat per presentar una reclamació directament davant la GAIP. (En cas que un cop produït el silenci administratiu, hàgiu optat per reclamar la informació directament a l’Administració, abans de reclamar heu d’esperar que finalitzi el termini de trenta dies del qual disposa per fer-vos el lliurament.)
 • L’endemà que s’hagi exhaurit el termini de trenta dies de què disposa l’Administració per lliurar-vos materialment la informació sense que ho hagi fet.
 • L’endemà que us hagi estat notificada la desestimació del recurs voluntari de reposició, si l’heu presentat. 

El termini per presentar reclamació davant la GAIP resta obert indefinidament en cas de silenci, és a dir, si la vostra sol·licitud d’informació no ha obtingut resposta de l’Administració.

Termini perquè la GAIP resolgui la vostra reclamació

La GAIP ha de resoldre la vostra reclamació dins del termini màxim de dos mesos (comptats de dia a dia del segon mes consecutiu). Si no ho fa, la reclamació s’entendrà desestimada. Aquest termini només se suspèn en els supòsits següents:

 • En el cas que la presentació de la reclamació no compleixi els requisits o no contingui la documentació requerida, el termini de resolució de la GAIP se suspèn fins que la persona reclamant la completi o esmeni, sempre dins del termini màxim de deu dies hàbils a comptar des que la GAIP li ho hagi requerit.
 • Durant el desenvolupament del procediment de mediació —si s’ha sol·licitat—, el qual ha de finir en tot cas dins del termini d’un mes comptat des del dia en què la GAIP comunica l’acord de les parts per endegar el procediment de mediació i convoca la primera sessió fins al mateix dia ordinal del mes següent. Tanmateix, la durada del procediment de mediació pot ser inferior si s’assoleix abans un acord o si la persona mediadora el dóna per acabat anticipadament en apreciar la impossibilitat que l’acord es produeixi.
 • Durant el termini dels quinze dies hàbils de què disposa l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per emetre el seu informe, en els casos en què la denegació de l’accés per part de l’Administració s’ha fonamentat en la protecció de dades personals.

 

Quan els terminis són fixats en dies s'entén que només són computables els dies hàbils (per tant, queden exclosos del còmput els disabtes, els diumenges i els dies declarats festius) i el termini s’exhaureix l’endemà del darrer dia computable (vegeu el calendari oficial de dies festius).

Quan els terminis s’expressen en mesos s’entén que són naturals i el venciment es produeix el dia equivalent al dia en què comença el còmput. Si en el mes de venciment no hi ha cap dia equivalent al dia en què comença el còmput, s'entén que el termini expira l'últim dia del mes.

Tingueu en compte que quan l'últim dia d’un termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. Així mateix, quan un dia sigui hàbil en el municipi en què resideix la persona interessada i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, o a la inversa, s'ha de considerar inhàbil en tot cas. Aquesta regla no és aplicable al còmput de terminis en els procediments tramitats electrònicament, que es regeixen en aquest cas per la data i l’hora oficial de la seu electrònica d'accés (vegeu la data i l’horari de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya).

El silenci administratiu es produeix si al cap d’un mes d’haver presentat la sol·licitud d’informació no heu rebut una notificació de la resolució de l’Administració o directament una comunicació de a informació sol·licitada. En aquest cas podeu optar entre:

 • presentar una reclamació directament davant la GAIP, o bé
 • adreçar-vos novament a l’Administració, per escrit, fent constar que enteneu estimada per silenci administratiu la sol·licitud i que en demaneu el lliurament. L’Administració disposa des d’aleshores d’un termini de trenta dies hàbils per fer-ho; així doncs, aquest termini no comença a comptar automàticament des que s’ha  produït el silenci administratiu positiu, sinó a partir de l’endemà que hàgiu entrat aquest nou escrit en el registre de l’Administració competent. Un cop exhaurit aquest termini sense que l’Administració us hagi lliurat la informació, podeu reclamar davant la GAIP.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés de la informació pública i bon govern assigna un sentit positiu al silenci administratiu, la qual cosa suposa que, com a regla general, la manca de resposta de l’Administració té efectes estimatoris i, per tant, reconeix el dret a accedir a la informació sol·licitada.

Aquesta regla general només s’exceptua en els casos en què una llei atribueixi un sentit negatiu al silenci administratiu per a l’accés a la informació d’un àmbit determinat, o bé quan siguin aplicables al cas els límits expressament reconeguts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern o per una altra norma amb rang de llei, entre els quals hi ha la protecció de dades de caràcter personal i dels drets dels menors d’edat, la seguretat pública, les investigacions penals o la informació declarada secreta, confidencial o protegida per una llei.  

Aquests límits s’han d’interpretar de manera restrictiva i s’han d’aplicar a cada cas proporcionadament, fent prevaldre l’accés a la informació anonimitzada o parcial en la part no afectada directament per aquests límits. La GAIP vetlla per l’aplicació correcta i proporcionada dels límits esmentats en els casos que li siguin plantejats.

La Llei catalana ofereix a les persones que vulguin reclamar la possibilitat d’instar un procediment de mediació, supervisat per la GAIP, per tal d’arribar a un acord amb l’Administració contra la qual reclamen. La mediació és una opció voluntària per a la persona reclamant i obligatòria per a l’Administració contra la qual es reclama, i ofereix una via pactada i ràpida de solució i satisfacció del dret d’accés a informació pública prèviament denegat o insatisfet, ja que el procediment té una durada limitada a un mes. Si no s’assoleix un acord, la GAIP dictarà una resolució dins del termini de dos mesos.

Optar al procediment de mediació no suposa cap cost per al reclamant.

La GAIP designa la persona mediadora, tot garantint la seva independència respecte de l’Administració contra la qual reclameu, i vetlla perquè l’acord a què arribeu no sigui lesiu per als vostres drets.  

Si voleu optar pel procediment de mediació, cal que ho feu constar en el formulari de reclamació.

La GAIP ha de resoldre la vostra reclamació dins dels dos mesos següents i us la notificarà pel canal que hàgiu fet constar en el formulari de reclamació, electrònic o postal.

En el cas que, transcorregut dos mesos des que vau presentar la reclamació, no hàgiu rebut la notificació de la resolució expressa de la GAIP, heu d’entendre desestimada la vostra reclamació per silenci administratiu negatiu. En aquest cas la GAIP segueix estant obligada a dictar una resolució expressa, que pot ser estimatòria de la reclamació.

Contra les resolucions de la GAIP podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la notificació.

Sí, les resolucions de la GAIP tenen naturalesa d’acte administratiu i són vinculants per a les administracions afectades. Per tant, les administracions han de complir allò que la GAIP estableixi en resoldre la vostra reclamació,  sens perjudici que les parts puguin interposar un recurs contenciós administratiu.

Podeu adreçar qualsevol consulta a la bústia electrònica gaip@gencat.cat. També podeu trucar al telèfon 938 874 357 o al 012.