Resolució de 9 de novembre de 2016, de finalització de la Reclamació 216/2016 amb acord de mediació

Administració: Ajuntament de Lleida

Objecte de la reclamació: Informació sobre un contracte de swap i altres documents de i sobre l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

Resum:

 L’acord assolit en el procediment de mediació satisfà l’objecte de la reclamació.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Societats mercantils públiques. Contractes. Productes financers. Mediació.

Ponent: Oriol Mir Puigpelat

Persona mediadora: Teresa Perelló i Domingo

Antecedents

 1. El 13 de setembre de 2016 té entrada a la GAIP la Reclamació 216/2016, presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Lleida contra la manca de resolució per part d’aquest Ajuntament de la sol·licitud d’informació que s’indica a l’antecedent següent.
 2. A la sol·licitud de 12 de juliol de 2016 (registre d’entrada 30223) que es troba en l’origen de la Reclamació 216/2016 es demana el següent:

“Des del Grup Municipal de Convergència i Unió i d’acord amb el que disposa el Cartipàs Municipal 2015-2019 aprovat pel Ple de la Paeria, sol·licitem que se’ns lliuri, dins del termini legal establert, una còpia de la següent documentació:

 1. En relació amb l’assegurança de cobertura de tipus d’interès (SWAP) signada en data 18 de febrer de 2011 (vegeu annex 1) per l’Empresa Municipal d’Urbanisme (empresa pública propietat de l’Ajuntament de Lleida), es sol·licita còpia dels informes jurídics o similars encarregats per l’Ajuntament de Lleida o l’Empresa Municipal d’Urbanisme, d’ençà de la signatura i fins a data d’avui, per tal d’analitzar la legalitat d’aquest producte financer.
 2. Còpia de l’expedient de contractació d’aquest producte financer, en especial, acords, informes i autoritzacions de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i l’Ajuntament en relació a aquest.
 3. Còpia dels informes encarregats per l’Ajuntament de Lleida o l’Empresa Municipal d’Urbanisme, des de l’any 2010 i fins a l’actualitat, que tinguin per objecte l’anàlisi de la situació econòmica, financera, de viabilitat o similar sobre l’Empresa Municipal d’Urbanisme.
 4. En relació a la factura de l’empresa [...] Asesores número O15/37 de 17/04/2015 i que s’adjunta (vegeu annex 2) es sol·licita còpia del següent:
  1. Expedient de contractació d’aquest estudi
  2. Informació lliurada per l’empresa [...] Asesores a l’Empresa Municipal d’Urbanisme o a l’Ajuntament de Lleida com a conseqüència d’aquesta despesa
  3. Si amb posterioritat a l’emissió d’aquesta factura, l’Ajuntament de Lleida o l’Empresa Municipal d’Urbanisme va desistir dels serveis contractats pels quals respon aquesta factura, es sol·licita còpia del document que acredita aquest desistiment; també còpia de la factura d’abonament i document comptable que acredita l’abonament de la quantitat pagada a l’Empresa Municipal d’Urbanisme o a l’Ajuntament de Lleida”.

Aquesta sol·licitud també es va adreçar, dos dies després, a l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, sense que consti que hagi estat resposta.

 1. En no rebre resposta a la sol·licitud, el grup municipal presenta la reclamació que té per objecte aquesta resolució, i que entra al registre de la GAIP, com s’ha dit, el 13 de setembre de 2016. La reclamació té la fonamentació següent:

“El motiu de la sol·licitud d’informació es realitza, com a regidor de la Corporació Municipal, a l’empara de l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya [TRLMRLC], que regula el dret a la informació dels membres de les corporacions locals. La informació sol·licitada afecta directament a les finances municipals i s’emmarca amb la fiscalització de l’actuació del govern municipal per part dels regidors del grup municipal”.

El grup municipal reclamant demana el procediment de mediació que ofereix la GAIP.

 1. El mateix 13 de setembre de 2016 la GAIP confirma la recepció de la reclamació al grup municipal reclamant. El Ple de la GAIP l’admet a tràmit el 14 de setembre. El 15 de setembre, la GAIP comunica la presentació de la reclamació a l’Ajuntament de Lleida i li demana l’expedient, així com un informe jurídic sobre la reclamació presentada.
 2. El 27 de setembre de 2016 la GAIP rep l’expedient i l’informe de l’Ajuntament de Lleida sobre la reclamació, on s’afirma que “en cap cas l’accés a la informació sol·licitada pels regidors ha estat denegada per aquesta alcaldia” i que “[la] sol·licitu[d] d’informació v[a] entrar al registre municipal el dia 12 de juliol de 2016, de manera que ja es podri[a] considerar estimad[a] per silenci administratiu positiu”.

A continuació, s’explica que la demora en el lliurament de la informació sol·licitada obeeix al gran nombre de sol·licituds d’accés presentades pels regidors dels diversos grups en l’actual mandat corporatiu i es posa de manifest que el dia 26 de setembre s’ha tramès al grup municipal reclamant la informació sol·licitada, motiu pel qual se sol·licita l’arxivament de la reclamació.

A l’informe també es designa la persona que representarà l’Ajuntament de Lleida en el procediment de mediació.

 1. El 4 d’octubre 2016 la GAIP tramet aquest informe al grup municipal reclamant. El 10 d’octubre, aquest adreça a la GAIP un escrit en què considera incompleta la informació facilitada per l’Ajuntament.
 2. El 7 de novembre de 2016 té lloc la sessió de mediació, celebrada a la seu de la GAIP en presència de la persona mediadora i de la secretària tècnica d’aquesta Comissió. Durant la sessió, l’Ajuntament de Lleida facilita nova informació sobre la reclamació. La sessió finalitza amb l’acord de mediació que s’adjunta a aquesta resolució, en què l’Ajuntament de Lleida es compromet a lliurar la documentació que s’hi indica.

 

 

Fonaments jurídics

 1. Competència de la GAIP

El fet que la reclamació tingui el seu origen en una sol·licitud d’accés a informació d’un grup municipal formulada a l’empara de la normativa de règim local, que no contempla expressament la possibilitat de reclamar davant òrgans de garantia com la GAIP, no impedeix que aquesta sigui competent per conèixer-la.

Com aquesta Comissió ha assenyalat en reiterades ocasions (entre d’altres, amb major deteniment, a les seves resolucions relatives a les Reclamacions 4/2016, 22/2016, 23/2016, 28/2016 i 34/2016), el règim d’accés dels càrrecs electes locals a la informació de l’ens local respectiu constitueix un supòsit de “règim d’accés especial” als efectes de la disposició addicional primera, apartat segon, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern –LTAIPBG– i, com a tal, es regeix per la seva normativa específica (article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, articles 14 a 16 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i, a Catalunya, l’article 164 TRLMRLC) i, supletòriament, per l’LTAIPBG. Aquesta aplicació supletòria de l’LTAIPBG comporta que els càrrecs electes locals disposin també del mecanisme de reclamació davant la GAIP que aquesta llei reconeix en general a la ciutadania. L’Ajuntament de Lleida no ho qüestiona en cap moment.

 

 1. El procediment de mediació

El procediment de mediació s’ha dut a terme de conformitat amb el que preveuen l’article 42 LTAIPBG i el Manual de mediació de la GAIP, que s’ha posat prèviament a disposició de les parts i que aquestes declaren que coneixen i accepten.

L’article 42.5 l’LTAIPBG estableix que l’acord assolit “ha de ser aprovat pel reclamant, per l’Administració afectada i, si escau, pels tercers que hagin comparegut en el procediment. Aquest acord posa fi al procediment i en cap cas no pot ser contrari a l’ordenament jurídic”.

Per tant, un cop signat l’acord per les parts, i en no presentar elements contraris a l’ordenament jurídic, resulta procedent donar per finalitzat el procediment.

 

 1. Seguiment de l’execució

L’article 43.5 LTAIPBG estableix que “l’Administració ha de comunicar a la Comissió [GAIP] les actuacions fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions dictades per la Comissió”. Sobre la base d’aquestes comunicacions i de les efectuades per les persones interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d’acord amb el previst per l’apartat 30 del seu Manual de reclamació, i pot adoptar les mesures que s’hi preveuen pel cas d’incompliment.

 

 1. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

 

 

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, i atès que en l’acord de mediació assolit no s’aprecia la concurrència d’elements contraris a l’ordenament jurídic, el Ple de la GAIP, en la sessió de 9 de novembre de 2016, resol per unanimitat:

 1. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 216/2016, per haver estat objecte d’acord de mediació.
 2. Requerir a l’Ajuntament de Lleida que informi la GAIP de les actuacions dutes a terme per a l’execució material de l’acord.
 3. Convidar el grup municipal reclamant a comunicar a la GAIP qualsevol incidència que sorgeixi en l’execució de l’acord assolit i que pugui perjudicar els seus drets i interessos.
 4. Disposar la publicació d’aquesta resolució i de l’acord annex al web de la GAIP.

 

Barcelona, 9 de novembre de 2016

 

Hi consta la firma.

 

Oriol Mir Puigpelat

Vicepresident

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


ACORD DE MEDIACIÓ

del 7 de novembre de 2016, relatiu a la Reclamació 216/2016

 

REUNITS

 

En representació de l’Ajuntament de Lleida:

 • [...], director de Serveis i Coordinador General del Ajuntament de Lleida.

La persona reclamant:

 • [...], regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) de l’Ajuntament de Lleida.

 

ACORDEN

 

Primer. Administració obligada

El representant de l’Ajuntament de Lleida es compromet a lliurar a la part reclamant la informació que es detalla en el següent acord, que completa la informació subministrada a la part reclamant. 

 

Segon. Informació facilitada

Respecte l’assegurança de cobertura de tipus d’interès (SWAP) signada en data 18 de febrer de 2011 per l’Empresa Municipal d’Urbanisme, es facilita la informació següent per part del representant de l’administració reclamada:

 1. respecte la sol·licitud de còpia dels informes jurídics o similars encarregats per l’Ajuntament de Lleida o l’Empresa Municipal d’Urbanisme per tal d’analitzar la legalitat d’aquest producte financer, el representant de l’Ajuntament assenyala que ni l’Empresa Municipal d’Urbanisme ni l’Ajuntament de Lleida no van finalment contractar ni encarregar cap informe a assessors externs ni interns previ o posterior en relació amb la contractació d’aquest producte.
 2. respecte la còpia de l’expedient de contractació d’aquest producte financer, en especial, acords, informes i autoritzacions de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i l’Ajuntament, es precisa que no es disposa de més informació i que aquest contracte es va formalitzar per part de la consellera delegada de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, de conformitat amb les atribucions que li corresponien al càrrec i que van ser atribuïdes pel Consell d’Administració del dia 24 de juliol de 2007.
 3. en relació amb la còpia dels informes encarregats per l’Ajuntament de Lleida o l’Empresa Municipal d’Urbanisme que tinguin per objecte l’anàlisi de la situació econòmica, financera, de viabilitat o similar sobre l’Empresa Municipal d’Urbanisme, s’informa per part del representant de l’Ajuntament que es va encarregar un informe sobre la situació de l’Empresa mitjançant Decret però que aquest contracte es va deixar sense efecte per desistiment de l’administració, acceptada per l’empresa [...] Asesores, atès que es valorava per part l’Ajuntament assumir novament la gestió directa les funcions encomanades a l’Empresa Municipal d’Urbanisme. La representació de l’Ajuntament de Lleida informa que no es va encarregar cap altre informe, ni extern ni intern, relatiu a la viabilitat econòmica de l’Empresa Municipal d’Urbanisme.
 4. en relació a la factura de l’empresa [...] Asesores número O15/37 de 17/04/2015 que s’adjuntava a la sol·licitud s’informa per part de l’administració reclamada que es tracta d’un contracte menor i que l’expedient està integrat únicament per la factura d’acord amb els requisits exigibles d’acord amb les instruccions de contractació aprovades per l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

 

Tercer. Informació que s’ha de lliurar

La representació de l’Ajuntament de Lleida es compromet a lliurar a la persona reclamant:

 • còpia de l’acord de la reunió del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de 24 de juliol de 2007 per la qual s’atribueixen les facultats inherents al càrrec a la consellera delegada de l’empresa.
 • còpia de l’escrit de desistiment del contracte per a la realització d’un estudi sobre la viabilitat econòmica de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, conformat per l’empresa [...] Asesores.
 • informació sobre els serveis prestats per l’empresa [...] Asesores en relació amb la reversió del patrimoni de l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

 

Quart. Format

La informació es facilitarà en suport paper a la persona reclamant.

 

Cinquè. Termini de lliurament de la informació

La informació es lliurarà en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la signatura del present acord per les parts.

La part reclamant, mitjançant aquest acord de mediació es dóna per satisfeta de la seva reclamació en relació amb l’accés a la informació pública sol·licitada, sens perjudici de les actuacions i accions ulteriors que li puguin correspondre.

L’administració reclamada es compromet a informar del compliment del present acord a la GAIP un cop s’hagi fet efectiu, de conformitat amb el què estableix l’article 43.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, comunicant-li expressament en un termini d’una setmana el seu compliment i els termes de la seva execució.

 

El present Acord de mediació es regeix per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i segueix el previst pel Manual de mediació de la GAIP, els aspectes més destacats del qual són recollits per les adjuntes “Característiques bàsiques del procediment de mediació per a l’accés a la informació pública”. Tots aquests documents són coneguts per les parts i mereixen la seva conformitat.

L’acord es presentarà al Ple de la GAIP, a fi que aquesta en tingui coneixement, dicti la resolució que posa fi al procediment de reclamació, ordeni la seva execució i la seva publicació al web de la GAIP.

 

Firmes:

 

Per la persona reclamant:                                             Per l’Ajuntament de Lleida:

 

           

[Hi consten les firmes]