Resolució de 23 de desembre de 2016, d’inadmissió de la Reclamació 383/2016

Administració: Ajuntament de Santa Susanna

Objecte de la reclamació: Queixa general sobre la política de l’Ajuntament en matèria d’accés a informació per part dels regidors de l’oposició.

Resum:

La reclamació ha de ser inadmesa perquè no deriva d’una sol·licitud concreta d’accés a informació pública que hagi estat desestimada de manera expressa o presumpta, ni de la manca de lliurament efectiu d’informació concreta prèviament sol·licitada i estimada, com exigeixen els articles 39.1 i 42.1 LTAIPBG, sinó d’una moció genèrica que qüestiona la política de l’Ajuntament en matèria d’accés a informació per part dels regidors. Facilitar als regidors setmanalment llistats anonimitzats dels assentaments del registre d’entrades i sortides s’ajusta a l’LOPD, a l’article 164 TRLMRLC i als articles 23 i 24 LTAIPBG, ja que no sobreexposa les dades personals que consten en aquest registre, i que poden arribar a ser sensibles, i al mateix temps no exclou que s’hi pugui accedir, mitjançant sol·licitud que ha de ser resolta en el termini de quatre dies, en casos concrets en què la ponderació sigui favorable a l’accés.

Paraules clau: Ajuntament. Electes locals. Registre d’entrades i sortides. Inadmissió.

Ponent: Oriol Mir Puigpelat

Antecedents

  1. El 31 d’octubre de 2016 té entrada a la GAIP la Reclamació 383/2016, presentada per un regidor de l’oposició de l’Ajuntament de Santa Susanna contra aquest Ajuntament. Demana seguir el procediment de mediació.

A l’apartat de “informació sol·licitada” del formulari de reclamació, indica el següent: “preguntes sobre el funcionament de l’Ajuntament, preguntes i sol·licitud d’informes sobre expedients, prec i preguntes al ple, sol·licitud de còpies de documentació i projectes, etc.”.

A l’apartat del formulari dedicat a la fonamentació de la reclamació manifesta el següent: “sóc regidor a l’oposició de l’Ajuntament de Santa Susanna. Sistemàticament no tenim accés al registres d’entrada i sortida general, ni accés als registres de comunicació interns entre administracions. Sistemàticament no es dóna resposta a les preguntes realitzades per escrit mitjançant instància ni les preguntes orals del ple. Sistemàticament no es realitzen els informes que sol·licitem, ni es faciliten els existents, incomplint l’article 164 del TRLMRLC [Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya] i obviant la llei de transparència i bon govern”.

Adjunta a la reclamació una “Moció d’accés a la informació per part dels regidors del consistori” signada pels diferents regidors de l’oposició municipal el 13 de setembre de 2016, i que va ser presentada per a la seva aprovació al Ple següent de l’Ajuntament, on denuncien la política de l’Ajuntament en matèria d’accés a informació per part dels regidors i proposen que s’acordi (1) “restablir l’accés per part dels regidors de la corporació al Registre d’Entrades i Sortides i a tots aquells documents que es demani per poder realitzar la funció de control i fiscalització tal com marca la llei”, (2) “contestar a les instàncies de petició d’informació dels Grups Municipals en un termini màxim de cinc dies i amb registre de sortida” i (3) “expedicions de còpia d’informació en format digital si així es sol·licita”.

També adjunta, finalment, un informe emès per la secretària de l’Ajuntament el 27 de setembre de 2016 que fonamenta en diversos informes de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) la nova política adoptada per l’equip de govern d’accés al registre d’entrades i sortides per part dels regidors. En aquest informe s’explica que s’ha passat d’una “situació d’accés total, immediat i indiscriminat” a l’esmentat registre, a “un sistema de lliurament setmanal, sense petició, de llistats anonimitzats dels assentaments del registre”, on “la comunicació més detallada de la informació requereix prèvia sol·licitud del regidor i està subjecta a la ponderació que requereix el principi de qualitat de les dades”.

  1. El 8 de novembre de 2016, la GAIP confirma a la persona reclamant la recepció de la reclamació. Aquell mateix dia, la GAIP comunica la presentació de la reclamació a l’Ajuntament de Santa Susanna i li demana l’expedient, així com un informe jurídic sobre la reclamació presentada.
  2. Després de diversos requeriments, el 21 de desembre de 2016 l’Ajuntament tramet a la GAIP la documentació requerida. Aquesta inclou la moció i l’informe de secretaria esmentats a l’antecedent 1, el correu electrònic de 27 de juliol de 2016 adreçat als diversos regidors on es comunicava la nova política d’accés al registre d’entrades i sortides, dos exemples dels llistats del registre d’entrades que es facilitaven abans (sense anonimitzar) i en l’actualitat (anonimitzats), un certificat de l’aprovació pel Ple de 28 de setembre de 2016 de la moció esmentada, un informe jurídic de 4 de novembre de 2016 encarregat a un advocat extern sobre l’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) a l’accés a informació per part dels regidors de l’Ajuntament, i un informe jurídic on es resumeixen les raons del nou règim municipal d’accés dels regidors al registre d’entrades i sortides.

 

Fonaments jurídics

  1. Inadmissibilitat de la reclamació en no derivar d’una sol·licitud concreta d’accés a informació pública

La reclamació ha de ser inadmesa perquè no deriva d’una sol·licitud concreta d’accés a informació pública que hagi estat desestimada de manera expressa o presumpta, ni de la manca de lliurament efectiu d’informació concreta prèviament sol·licitada i estimada, com exigeixen els articles 39.1 i 42.1 LTAIPBG, sinó d’una moció genèrica (aprovada, a més, pel que sembla, en un Ple municipal posterior) que qüestiona la política de l’Ajuntament en matèria d’accés a informació per part dels regidors i proposa que es restableixi l’anterior règim d’accés al registre d’entrades i sortides i que es doni accés i còpia digital, en un termini màxim de cinc dies, als documents que se sol·licitin (antecedent 1).

El caràcter genèric de la reclamació, que fa que sigui en realitat una queixa general sobre la política de l’Ajuntament en matèria d’accés a informació per part dels regidors de l’oposició, queda palesat en els apartats del formulari de reclamació relatius a la informació sol·licitada i a la seva fonamentació que han estat transcrits a l’antecedent 1.

L’únic aspecte de la reclamació que podria tenir més concreció, l’accés al registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament, es formula també de manera genèrica i indeterminada, ja que no s’especifica a quina concreta informació o període temporal de l’esmentat registre s’ha volgut accedir, sense que l’Ajuntament ho hagi permès, cas en el qual la reclamació sí seria admissible i caldria examinar, com afirma l’APDCAT en els dictàmens citats a l’informe de la secretària de l’Ajuntament (antecedent 1) i en el que s’esmenta a continuació, si en el cas concret ha de prevaler el dret d’accés dels regidors a la informació o el dret fonamental a la protecció de dades de les persones físiques que hi puguin aparèixer, prèvia ponderació dels interessos en cada cas concurrents i del tipus de dades personals afectades.

Cal assenyalar, en aquest sentit, que la política genèrica d’accés al registre d’entrades i sortides (resumida i fonamentada a l’esmentat informe de la secretària de l’Ajuntament) s’ajusta a l’LOPD, a l’article 164 TRLMRLC (que no inclou l’accés a l’esmentat registre entre els supòsits d’accés directe del seu apartat 2, i que permet denegar l’accés –sempre de forma motivada– quan es vulgui accedir a informació que pugui afectar “la intimitat personal o familiar” –apartat 3.a–) i als articles 23 i 24 LTAIPBG, ja que no sobreexposa les dades personals que consten en aquest registre, i que poden arribar a ser sensibles, i al mateix temps no exclou que s’hi pugui accedir, mitjançant sol·licitud que ha de ser resolta en el termini de quatre dies (article 164.3 TRLMRLC), en casos concrets en què la ponderació sigui favorable a l’accés. En aquesta mateixa línia s’ha manifestat l’APDCAT en el seu Dictamen CNS 50/2015, de 7 d’octubre de 2015 (FJ V, VI i conclusions), sobre una consulta relativa a l’accés total i indefinit d’electes locals al registre d’entrades i sortides del consistori.

 

  1. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

 

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 23 de desembre de 2016, resol per unanimitat:

  1. Inadmetre la Reclamació 383/2016.
  2. Disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

 

 

Barcelona, 23 de desembre de 2016

 

Hi consta la firma. 

 

Oriol Mir Puigpelat

Vicepresident

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.