Resolució 314/2018, de 8 de novembre

Resolució 314/2018, de 8 de novembre

Administració: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Objecte de la reclamació: Diversa informació de la relació contractual entre l’FGSHSP i de l'empresa ICPA pel que fa a l’assistència sanitària a les persones estrangeres.

Resum:

De l’anàlisi pormenoritzada dels nombrosos ítems d’informació sol·licitats es desprèn que en molt bona part són inadmissibles per demanar opinions o valoracions enlloc d’informació pública. Es palesa, igualment, que l’enorme cabal d’informació sol·licitat prèviament a l’FGSHSP per al mateixa persona reclamant presenta coincidències amb les peticions objecte d’aquesta reclamació, tot i que certament sota noves formulacions o matisos. Finalment, es constata que la pretensió d’obtenció d’una bona part de la informació no té en compte el pronunciament desestimatori previ d’aquesta Comissió en la Resolució 48/2018, que la persona reclamant coneix perfectament perquè n’era part -i, de fet, el qüestiona obertament en les seves al·legacions- però que tanmateix no va recórrer i que és ferma. Aquesta contumàcia en el replantejament de sol·licituds d’informació relatives a l’activitat d’ICPA o al compliment d’obligacions de transparència per part d’aquesta empresa, malgrat conèixer que no queden emparades per l’LTAIPBG i, en conseqüència, per aquesta Comissió, frega l’ús abusiu d’aquesta via de reclamació, i no es pot repetir. La satisfacció d’aquesta informació, i encara d’altra fora de la tramitació de reclamacions davant la GAIP, ha comportant a l’Administració un esforç molt considerable. La part reclamant considera justificable aquest sacrifici de recursos públics per satisfer les seves successives peticions, en alguns casos de complexa elaboració, considerant l’interès públic que té el control de la facturació que es fa a les persones estrangeres dels serveis mèdics rebuts en l’Hospital de Sant Pau, que considera irregular. Sembla clar, tanmateix, que la discrepància de la persona reclamant amb l’Administració no ho és tant per la informació rebuda, sinó per la qüestió de fons subjacent: discrepa de que l’atenció sanitària a les persones estrangeres no tingui la consideració de servei públic, i discrepa de les tarifes que s’hi apliquen per part de l’ICPA i de la pròpia legalitat del sistema de facturació) i, considerant l’amplíssim cabal informatiu de què ja disposa arran de l’exercici del seu dret a la informació, sembla que té ja informació suficient per plantejar la seva pretensió davant les instàncies competents per abordar-la, de manera que el més adequat i correcte -i fins i tot el més efectiu per als interessos de la persona reclamant- seria no insistir en demanar a l’FGSHSP justificacions o valoracions d’aquest servei que ja s’ha reiterat que són inadmissibles en aquest procediment, o informació que ja ha estat desestimada, sinó actuar promovent les accions oportunes davant d’altres instàncies, de defensa de les persones consumidores -tal i com ja va apuntar aquesta Comissió en la seva Resolució 48/2018-, o fins i tot de la Fiscalia, si ho creu convenient. Demana també la part reclamant, en un exercici expansiu del procediment, que la GAIP requereixi informar sobre la seva sol·licitud a un seguit d’autoritats i òrgans, a l’empara de l’article 42.7 LTAIPBG (concretament, a Catsalut, l’Agència Tributària, el Tribunal de Contractes del Sector Públic, l’INSS o la Inspecció de Treball, l’Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i al que s’anomena de manera indeterminada com a “Transparencia”) i demana també que es traslladi aquesta reclamació perquè siguin part del procediment i facin al·legacions als que considera tercers afectats: ICPA, Catsalut, Conselleria de Salut, Sindicatura de Comptes/Tribunal de Cuentas; Patronat de la FGSHSCSP (a les tres diferents entitats que hi són representades); Comissionada de l’Ajuntament de Barcelona; Comitè d’empresa de FGSHCSP; persones treballadores d’ICPA i de FGSHCSP; Capítol de la Catedral de Barcelona; Asseguradores i/o empreses de viatge espanyoles i estrangeres i /o els seus representants que hagin pagat factures a ICPA. Aquestes peticions es desestimen per desproporcionades i injustificades.

Paraules clau: Fundació del sector públic. Hospital. Salut. Assistència sanitària. Persones estrangeres. Contractació. Reclamació contra inadmissió. Causes d’inadmissió. Sol·licitud abusiva. Tasca complexa d’elaboració. Petició de concreció. Obligació de les entitats privades a subministrar informació Trasllat. Afectats. Informes . Mediació.

Ponent: Elisabet Samarra i Gallego

Persona mediadora: Josep Mir Bagó

Número d'expedient de la reclamació: 192/2018

Sentit de la resolució: Estimació parcial

 

Antecedents

 1. El 28 de maig de 2018 entra a la GAIP la Reclamació 192/2018, presentada contra la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (FGSHSP), en relació amb la sol·licitud d'accés a la informació pública indicada en l'antecedent 2. La persona reclamant sol·licita seguir el procediment de mediació previst per l'article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG) i regulat pels articles 36 a 41 del Reglament de la GAIP promulgat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol (RGAIP).
 2. El 24 d'abril de 2018 la persona reclamant, després d'invocar la LTAIPBG, sol·licita a la FGSHSP la informació següent:

2.1 Llistat de conceptes i preus corresponents a serveis assistencials amb caràcter de dret general i universal prestats per FGSHSP i aplicats en les factures emeses als ciutadans estrangers, independentment de la persona jurídica o física que emeti la factura.

2.2 Relació d'incidències o queixes presentades per estrangers o per les seves asseguradores en relació amb els serveis administratius i de tota mena, excepte els mèdics o assistencials, prestats per Gestitursa/ICPA (International Care Patient Assistance S.L.), en relació amb l'assistència sanitària pública prestada per FGSHSP els anys 2011, 2014 i 2017.

2.3 Documents enviats o que havia d'enviar FGSHSP al CatSalut en aplicació de les obligacions que emanen del conveni inscrit amb el codi 781800312, sol·licitant aprovació de conceptes i preus i autorització per poder facturar directament als pacients estrangers serveis no assistencials prestats per ICPA.

2.4 Conveni vigent o estipulacions, annexos, addendes, clàusules addicionals, etc., incorporades en document complementari entre CatSalut i FGSHSP, on apareguin, i si han d'aparèixer, els conceptes i preus corresponents als serveis prestats en l'àmbit del sector públic de salut, esmentats en els apartats 2.1 i 2.3.

2.5 Aclariment sobre els següents aspectes del contracte entre ICPA i FGSHSP:

2.5.1. "Gestitursa Serveis Hospitalaris de Catalunya SL" i "Gestitursa Catalunya SL" són la mateixa societat?.

2.5.2. Si la resposta anterior és afirmativa, sol·licita l'addenda o renovació contractual en què es comuniqui aquest canvi de denominació social.

2.5.3. La retribució econòmica directa o contrapartida pagada per FGSHSP a ICPA per l'objecte del contracte de serveis existent entre tots dos.

2.5.4. La indicació de si el contracte entre FGSHSP és administratiu o privat.

2.5.5. La indicació del procediment utilitzat per a adjudicar el contracte vigent entre FGSHSP i ICPA (formalitzat el 2009).

2.5.6. Una valoració jurídica sobre una suposada irregularitat del contracte entre ICPA i FGSHSP, per motiu de la vigència prevista en el seu pacte 11è.

2.5.7. Una valoració jurídica sobre la situació dels treballadors de ICPA per motiu de caducitat o expiració del contracte amb FGSHSP.

2.5.8. Una valoració jurídica sobre hipotètiques situacions de responsabilitat patrimonial de FGSHSP o de ICPA.

2.5.9. Una valoració jurídica sobre la modalitat de contracte que procediria entre FGSHSP i ICPA.

2.5.10. "És certa la manifestació en premsa de ICPA en la qual manifesta que l'empresa contractista assumeix el risc d'explotació del servei i concretament assumeix els impagats?".

2.5.11. Conseqüències hipotètiques segons quina sigui la valoració jurídica resultant del punt 2.5.6.

2.5.12. Més conseqüències hipotètiques segons quina sigui la valoració jurídica resultant del punt 2.5.6.

2.6. Aclariments sobre algunes manifestacions formulades per ICPA en el seu escrit d'al·legacions a la reclamació davant la GAIP 5/2018:

2.6.1. Demana diverses valoracions jurídiques sobre el possible significat de l'expressió següent: "ICPA no és adjudicatària de contracte públic amb la FGSHSP".

2.7. 1 Demana diverses valoracions jurídiques sobre el possible significat de l'expressió següent: ICPA "no rep fons públics".

2.7. Còpia certificada del document enviat al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma en què s'hagués formalitzat el contracte entre FGSHSP i ICPA, acompanyada de l'extracte de l'expedient del qual es derivi, segons preveu l'article 29 del RDL 3/2011, de la LCSP.

2.8. Aclariment i eventual valoració jurídica d'algunes suposades discrepàncies o discordances entre el Plec de prescripcions tècniques i el plec de característiques administratives de la licitació OBE 16/288, amb el document "Plec de clàusules particulars tipus per a contractes de serveis mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada de la FGSHSP" de 13 de juny de 2014, segellat per CatSalut.

2.9. En relació amb l'oferta econòmica de l'expedient de licitació OBE 16/288, sol·licita:

2.9.1. Criteris en base als quals es fixa el preu del contracte en 500.000€ anuals.

2.9.1. Ofertes originals presentades a la licitació OBE 16/288, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

2.10. Un aclariment i valoració jurídica sobre suposades discrepàncies en relació amb l'IVA, entre l'anunci de licitació OBE 16/288 a la Plataforma de serveis de contractació pública i el Plec de característiques administratives.

2.11. Demana una valoració jurídica sobre l'abast de l'obligació de ICPA d'informar sobre suposades anomalies observades en els documents contractuals.

2.12. Import facturat anualment per ICPA/Gestitursa en concepte d'assistència sanitària prestada per FGSHSP a ciutadans estrangers i/o asseguradora, des de 2009 fins 2017, corresponent als pacients atesos per la FGSHSP. Demana la informació desglossada per anys i en una sola taula.

2.13. Import facturat per ICPA/Gestitursa els mesos de gener, febrer i març de 2018 en concepte d'assistència sanitària prestada per FGSHSP a ciutadans estrangers i/o asseguradora, corresponent als pacients atesos per la FGSHSP. Demana la informació desglossada per mesos.

2.14. Import facturat per la FGSHSP a ICPA els mesos de gener, febrer i març de 2018, corresponent a la totalitat dels costos suportats per les assistències mèdiques prestades per la FGSHSP a pacients gestionats per ICPA.

2.15. Factures de ICPA, amb desglossament de conceptes i imports unitaris, si n'hi ha, corresponent a assistència sanitària prestada per la FGSHSP, emeses als ciutadans estrangers o a les seves asseguradores, corresponents als mateixos processos dels quals la FGSHSP va facilitar a la persona reclamant un desglossament de factures que havia emès a ICPA. Concretament, sol·licita les corresponents a dues llistes de 27 factures cadascuna. I demana que es relacionen les factures emeses per ICPA als pacients o les asseguradores amb les emeses per la FGSHSP a ICPA.

2.16. Explicacions de la direcció d'FGSHSP al comitè d'empresa d'aquesta entitat en relació amb les informacions aparegudes a la premsa sobre presumpta facturació irregular i presumptes delictes en relació amb ciutadans estrangers per part de FGSHSP i ICPA (acta d'una suposada reunió, participants, intervencions, etc.).

2.17. Opinió del Patronat sobre el compliment de les seves tasques de supervisió sobre diversos assumptes de l'activitat assistencial i econòmica, segons el que estableix el seu Codi de Conducta i bon govern.

2.18. Sol·licituds formulades per la senyora X (comissionada municipal de salut i representant de l'Ajuntament al Patronat de la FGSHSP) a la FGSHSP sobre la facturació a estrangers, a les quals es referia a un “tweet” comentant una notícia del diari El País del 19 de febrer de 2018, i respostes donades per la FGSHSP.

2.19. Opinió del Patronat sobre si està complint el seu Codi de conducta i bon govern en l'exercici de les seves funcions de supervisió sobre l'activitat assistencial i ètica de la FGSHSP, en relació amb admissions i facturació a estrangers.

2.20. Documentació corresponent a actuacions de tota mena: sol·licituds d’informacions, resolucions, actes de la mesa de contractació, informes de responsables tècnics, recursos presentats per l’òrgan de contractació, recursos i al·legacions presentades per qualsevol altra part interessada, impugnacions, resolucions del Tribunal Català de Contractacions Públicas, etc. com a conseqüència del procediment de confecció, tramitació, presentació i finalment no execució de l’expedient de licitació OBE 16/288.

2.21 La informació relativa al compliment per part de la FGSHSP dels apartats 2, 3 i 4 de l'article 155 del RDL 3/2011, de 14 de novembre (LCSP), amb motiu del desistiment en el procediment de licitació OBE 16/288.

2.22. La informació relativa al compliment per ICPA del que preveu l'article 3.2 LTAIPBG, sobre les retribucions dels seus directius.

2.23. Enllaç que connecti amb la informació pública requerida per l'article 13.1.d i e i 2 LTAIPBG, en relació amb el contracte entre l'FGSHSP i les seves pròrrogues, així com informació sobre la data en què s'hauria incorporat aquesta informació al web de transparència.

2.24. Enllaç que connecti amb la informació pública requerida per l'article 9.j LTAIPBG publicada al portal de transparència de la FGSHSP, així com informació sobre la data en què s'hauria incorporat aquesta informació.

2.25. Apartat o addenda al contracte entre ICPA i FGSHSP i apartat de l'expedient de licitació OBE 16/288, on apareguin les obligacions estipulades pels articles 3.5 i 55.2 LTAIPBG.

2.26. Identificació del compliment per l'FGSHSP del requerit per l'article 31.1 LTAIPBG, en ocasió de l'expedient de sol·licitud d'informació pública que va tancar la resolució de la GAIP 48/2018.

2.27. Diverses valoracions jurídiques i estimacions econòmiques sobre les indemnitzacions que podrien procedir en aplicació dels articles 309 TRLCSP i 206 i 208 LCSP (presumiblement en el desenvolupament de la relació contractual entre FGSHSP i ICPA).

2.28. Informació sobre la declaració censal d'ICPA/Gestitursa comunicant a l'Agència Tributària l'opció corresponent a l'obligació d'expedir factura per destinataris de les operacions o per tercers.

2.29. Informació sobre la tipologia dels clients (particulars, asseguradores, nacionalitat, import, hospitalització, ambulatori, etc.) als quals s'han emès les factures per ICPA, corresponents als serveis prestats per la FGSHSP, amb desglossament anual entre els anys 2009 a 2018.

2.30. Relació d'asseguradores i altres tercers obligats al pagament (a excepció de particulars) facturats per ICPA en relació amb serveis prestats per la FGSHSP, indicant per a cada un dels anys entre 2009 i 2018, per a cada destinatari de la factura, el total facturat per hospitalització, el total facturat per assistència ambulatòria i l'adreça postal i país que figurin en la factura.

2.31. Relació d'asseguradores espanyoles o estrangeres i/o tercers obligats al pagament que tenen contractes signats amb ICPA, segons el previst per l'apartat III del contracte entre ICPA i la FGSHSP.

2.32. Aclariments i valoracions jurídiques que confirmin el compliment per ICPA/Gestitursa del punt 6.A del pacte 13è del contracte vigent d'aquesta empresa amb la FGSHSP, en relació amb les obligacions de la LOPD.

2.33. Diverses valoracions i aclariments jurídics sobre algunes expressions usades en el "Full d'informació i consentiment de l'afectat", annex 1 del contracte vigent entre ICPA i FGSHSP, en relació amb el que estableix la LOPD.

2.34. Documents corresponents als anys 2009 a 2017 que acreditin el compliment del punt 7 de l'estipulació 13a del contracte entre ICPA/Gestitursa i la FGSHSP, en relació amb la LOPD, que preveu que "Gestitursa aportarà anualment a l'Hospital un certificat extern o còpia del informe d'auditoria pel qual s'acrediti el compliment de les mesures de seguretat ".

2.35. Factures d'abonament o negatives de la FGSHSP a ICPA, en cas d'haver-se produït, des de 2009 fins a març de 2018, indicant número de factura, import, data, data de les prestacions facturades, entitat que assumiria el cost del servei i motiu de l'abonament.

Sol·licita que la informació sigui facilitada preferentment en paper o en format pdf.

 1. Mitjançant resolució de 24 de maig de 2018 del director gerent de la FGSHSP s'inadmet la sol·licitud d'informació pública anterior, sobre la base principalment de valorar que la sol·licitud infringiria el principi de bona fe (article 111-7 del Llibre primer del Codi civil de Catalunya) i la prohibició de l'abús de dret (article 7 del Codi civil espanyol), valoració que fonamenta en les següents consideracions:
 • Al llarg historial de comunicacions entre la reclamant i la FGSHSP, que evidenciaria la bona disposició de l’FGSHSP a facilitar informació a la reclamant.
 • En l'estimació que la sol·licitud d'informació de la qual deriva aquesta Reclamació reitera sol·licituds anteriors de la mateixa persona reclamant que; o bé ja han estat estimades, o desestimades. Assenyala com a exponents d’aquest fet els apartats 1, 2, 8, 10 i 20 de la sol·licitud referida per l'antecedent 2.

Així mateix, diversos apartats de la sol·licitud d'informació demanen opinions o documents de treball intern sense rellevància o interès públic, incorrent així en la causa d'inadmissió de l'article 29.1.a LTAIPBG. Seria el cas dels apartats següents de la sol·licitud d'informació: 9, 17 i 19.

Allò sol·licitat pels apartats 3, 4 i 6 de la sol·licitud és inconcret o la Fundació desconeix a què es refereix.

La FGSHSP no disposa de la informació sol·licitada en els apartats següents, ni té l'obligació legal de posseir-la: 11, 12, 13, 15, 22, 28, 29, 30 i 31.

La reclamant hauria usat al·legacions de la FGSHSP i desqualificacions diverses amb l'objectiu de pressionar per obtenir informació a la qual no tindria dret, i aporta còpia d'un correu electrònic en aquest sentit.

 1. La reclamació presentada el 28 de maig de 2018 s'oposa a la resolució d'inadmissió de la FGSHSP amb els següents arguments:
 • No fonamenta en consideracions i arguments concrets les causes d'inadmissibilitat invocades.
 • Ofereix motivació i justificació detallades de la seva sol·licitud d'informació, a fi d'acreditar que no seria abusiva ni repetitiva.
 • Raona que no existiria la manca de concreció al·legada per la FGSHSP en relació amb alguns apartats de la sol·licitud d'informació.
 • Argumenta per què la FGSHSP hauria de tenir en el seu poder la informació sol·licitada.
 • Assenyala alguns possibles defectes de forma en què podria haver incorregut l'FGSHSP.

La Reclamació sol·licita a la GAIP:

4.1. Una resolució favorable a les seves pretensions.

4.2. Seguir el procediment de mediació per poder aclarir tot tipus de dubte amb l'administració reclamada.

4.3. Que s'informi de la Reclamació a tots els tercers afectats, perquè puguin fer-hi al·legacions,, que al seu parer són: ICPA, CatSalut, Departament de Salut, Sindicatura de Comptes, entitats representades en el Patronat de la FGSHSP, Comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, ​​Comitè d'empresa de la FGSHSP, treballadors de ICPA a la FGSHSP, Capítol de la Catedral de Barcelona, ​​asseguradores que hagin pagat factures a ICPA.

4.4. Que sol·liciti informes al CatSalut, a l'Agència Tributària, al Tribunal de contractes del sector públic, a l'INSS, a la Inspecció de Treball, a l'Ajuntament de Barcelona, ​​a Transparència i a l'Autoritat catalana de protecció de dades sobre diversos apartats de la seva sol·licitud de informació.

4.5. Que la FGSHSP li faciliti gradualment la informació sol·licitada, sense haver d'esperar que l'hagi elaborat íntegrament.

4.6. Que es lliuri a la FGSHSP el document d'al·legacions de ICPA aportat en l'anterior procediment de sol·licitud d'accés a la informació iniciat per la reclamant.

4.7. Que es tinguin en compte diverses referències i consideracions jurídiques que formula.

 1. El 31 de maig de 2018 la GAIP comunica la Reclamació a la FGSHSP i li requereix que, dins el termini de quinze dies establert per l'article 33.4 RGAIP, li remeti un informe sobre la mateixa, així com còpia de l'expedient de la sol·licitud d'informació de la qual porta causa i, en general, dels antecedents que puguin ser rellevants per a resoldre la reclamació. També li demana el nom de les persones que representaran la Fundació en el procediment de mediació sol·licitat per la persona reclamant.
 2. El 22 de juny de 2018 la GAIP rep l'informe de la FGSHSP, que reitera els motius que van portar a inadmetre per abusiva la sol·licitud d'informació de la qual deriva aquesta Reclamació, aprofundint les raons per les quals hauria incorregut en abús de dret, amb referències a resolucions de la GAIP. Argumenta que no hi hauria incorregut en els suposats defectes de forma assenyalats per la reclamant.
 3. El 28 de juny de 2018 la GAIP trasllada la reclamació a ICPA, informant que per estar afectada per diversos apartats de la sol·licitud d'informació, aquesta empresa té dret a participar en el procediment de mediació sol·licitat per la reclamant, i demanant-li que informi sobre la seva disposició a participar-hi.
 4. El 28 de juny de 2018 la GAIP trasllada l'informe de la FGSHSP a la persona reclamant.
 5. El 9 de juliol de 2018 la persona reclamant lliura a la GAIP un document annex a la seva Reclamació, amb el qual valora críticament alguns aspectes de l'informe de l’FGSHSP i adjunta una reflexió titulada "Opinió sobre la Resolució 48/2018 en relació a la seva utilització per les administracions per no admetre i/o desestimar el dret d'accés de noves sol·licituds d'informació pública ".
 6. Després de consultar-ho amb les parts, la GAIP convoca la sessió de mediació sol·licitada per la persona reclamant per al dia 25 de juliol de 2018 a les 11:30 hores. Celebrada la sessió de mediació, en la que participen les representacions de la persona reclamant, de la FGHSCSP i d’ICPA, no s’assoleix un acord entre les parts, tal i com recull l’acta de la sessió de mediació, la qual cosa comporta la continuació de la tramitació d’aquesta reclamació seguint el procediment ordinari amb resolució.

 

Fonaments jurídics

 1. Manca d’acord assolit en el procediment de mediació

La persona reclamant va optar perquè se seguís en la tramitació de la reclamació el procediment de mediació previst a l’article 42.2 LATIPBG i els articles 36 a 41 RGAIP.

Considerant que la reclamació afecta directament informació d’ICPA, la GAIP va traslladar-li la reclamació i la va convidar a participar en la mediació, d’acord amb l’article 42.3 LTAIPBG.

La sessió de mediació celebrada a la GAIP el 25 de juliol de 2018 no va permetre assolir l’acord unànime de les parts, i, d’acord amb l’article 42.6 LTAIPBG i I'Apartat 15.d del Manual de mediació de la GAIP, és procedent continuar la tramitació de la reclamació fins a la Resolució de la Comissió sobre el fons de la qüestió.

 

 1. Sobre el dret d’accés a la informació reclamada i el caràcter abusiu de la reclamació.

La reclamació es presenta contra la Resolució de l’FGSHSP, d’inadmissió de la sol·licitud indicada a l’antecedent 2, que conté fins a 35 peticions d’informació, referides totes elles diversos aspectes i valoracions de la relació contractual entre l’FGSHSP i ICPA/Gestitursa.

L’FGSHSP inadmet a tràmit la sol·licitud que ara es reclama, considerant que el seu objecte és repetitiu en part d’altres sol·licituds, que o bé ja van ser estimades i ja s’ha materialitzat l’accés, o bé van ser expressament desestimades: (entre d’altres, 2.12, 2.25, 2.1 i 2.2).

Assenyala també que en altres aspectes, la sol·licitud és manifestament inconcreta, sense que la part reclamant hagi fet la concreció demanada, consta que comportaria l’arxivament de la sol·licitud en la part inconcreta: (2.3, 2.4, 2.6, 2.16).

Existeixen altres supòsits de petició d’informació que l’Administració reitera que no és informació en el seu poder.

Finalment, considera que reformula amb altres paraules la mateixa informació que, en el més d’un any de precedents, ja ha sol·licitat anteriorment i li ha estat facilitada, o fins i tot, la que li ha estat expressament desestimada per aquesta Comissió, i fa constar a més l’amplíssim abast de la sol·licitud que es reclama, que “entre els 35 apartats de la seva sol·licitud que engloben més de 100 peticions”.

Per les raons exposades, considera l’FGSHSP que la sol·licitud que es reclama és abusiva, en el sentit que vulnera globalment el principi de bona fe que contempla l'article 111-7 del Llibre 1 del Codi Civil de Catalunya i de prohibició de l'abús de dret prevista l'article 7 del Real Decret de 24 de juliol de 1889 pel qual s'aprova el Cadí Civil Espanyol.

La part reclamant rebat aquestes acusacions argumentant l’interès públic de la informació que demana, que l’Adminstració no li va demanar concreció d’allò que considerava inconcret, i que per ser causa d’inadmissió, les sol·licituds han de ser “manifestament repetitives”, segons interpreta un criteri del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y que les seves no ho són, ja que presenten matisos o diferències en relació amb les anteriors.

Analitzarem seguidament cadascun dels punts de la sol·licitud,

 

2.1.      Llistat de conceptes i preus corresponents a serveis assistencials amb caràcter de dret general i universal prestats per FGSHSP i aplicats en les factures emeses als ciutadans estrangers, independentment de la persona jurídica o física que emeti la factura.

La llista de conceptes i preus que ICPA aplica als ciutadans estrangers ja va ser objecte d’una sol·licitud prèvia, i de reclamació davant d’aquesta Comissió, i el seu accés va ser ja desestimat per la seva Resolució 48/2018 pels fonaments jurídics que s’hi argumenten a bastament. Considera la part reclamant que la Comissió va incórrer en error interpretant que es demanaven factures per serveis administratius, i demana ara aquests mateixos llistats i preus però referits a serveis assistencials. Però el cert és que la Resolució 48/2018 ja va desestimar l’accés a la llista de preus i conceptes aplicats per ICPA, considerant que és una empresa que no queda inclosa en l’àmbit d’aplicació de l’LTAIPBG, en la mesura en que no presta un servei públic, sinó privat, ja que les persones estrangeres no estan incloses en el règim públic d’assistència sanitària. L’FGSHSP ja ha reiterat en nombroses ocasions arran de les sol·licituds prèvies que, més enllà de les factures que la Fundació gira contra ICPA per assistència sanitària de persones estrangeres -que ja ha facilitat a la persona reclamant- no té informació de la facturació d’ICPA cap a aquestes persones, ja que es produiria en un àmbit privat i no de servei públic. D’acord amb aquests arguments sintèticament enunciats aquí, però àmpliament desenvolupats en la Resolució 48/2018, aquesta Comissió ja va desestimar l’accés al “llistat de conceptes i preus (nomenclàtor i tarifari) aplicat per ICPA als pacients que el subcontractista gestiona, factura i cobra”, i la variació que ara es fa en la formulació de la petició, com tampoc el fet de precisar que es demana “independentment de la persona física o jurídica que emeti la factura” no canvia la fonamentació de la desestimació del seu accés, ja que, com bé coneix la persona reclamant, l’FGSHSP no factura res directament a les persones estrangeres, sinó que és ICPA qui ho fa (i així ho diu expressament la persona reclamant a la pàgina 7 de l’escrit de 9 de juliol).

També l’accés a la facturació d’ICPA reclamat a l’FGSHSP ja va ser objecte d’una acurada anàlisi a la Resolució 48/2018, que va avaluar si es podia entendre que FGSHSP tenia l’obligació de conèixer, i ICPA d’aportar-li, la llista de preus i la facturació a persones estrangeres, d’acord amb l’article 3.2 LTAIIPBG, i ho va desestimar en base als següents fonaments jurídics: “Segons el quadre de característiques del contracte entre la FGS i ICPA aportat per la Fundació a aquest procediment, les activitats que aquesta contracta a ICPA són les següents: atenció i traducció de pacients estrangers, gestió de les dades administratives dels usuaris, traducció i gestió davant les asseguradores, relació amb les asseguradores, gestió del cobrament de les assistències (incloses les sanitàries a càrrec de la FGS) i atenció telefònica, traducció i intermediació amb les persones obligades al pagament de l'assistència. Dit d'una altra manera: la prestació principal que posarà en relació ICPA amb les persones usuàries de les seves activitats és el servei d'assistència sanitària que presta l'FGS, d'acord amb les tarifes establertes per l'esmentada Fundació (que ja van ser facilitades a la reclamant per la Resolució de la GAIP 356/2017); en relació amb aquest servei, que és el nucli bàsic de la seva relació amb les persones usuàries, ICPA aporta la gestió de la facturació i cobrament del mateix i altres activitats addicionals d'intermediació lingüística i gestió. Es tracta, en tot cas, d'activitats que no tenen contingut assistencial sanitari. Ara bé, també és clar que tenen relació directa amb la prestació de serveis d'assistència sanitària i això podria motivar, si aquests serveis fossin públics, que la informació sobre elles resultés afectada per la legislació de transparència.(...) l'eventual obligació jurídica de FGS de conèixer i facilitar a la reclamant la informació sol·licitada depèn, en primera instància, de si aquesta informació afecta directament una de les activitats esmentades. Pot descartar-se que la informació sol·licitada afecti directament l'exercici de funcions públiques o la percepció de fons públics. Caldrà valorar si està relacionada directament amb la gestió d'un servei públic o amb les activitats subjectes a control i supervisió públics d'un servei d'interès general o universal.

Les actuacions d’ICPA a la FGS estan relacionades, certament, amb la gestió del servei d'assistència sanitària a persones estrangeres; però, aquest servei, per començar, no és un servei públic.

L'article 1 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat (LGS) reconeix el dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària als espanyols i als ciutadans estrangers residents a Espanya, als qui aquest mateix precepte reconeix legitimitat per exercir-lo tant en via administrativa, com jurisdiccional; en canvi, als estrangers no residents a Espanya se'ls garanteix aquest mateix dret en els termes establerts per les lleis, que són termes més ambigus i, en general, propis de la medicina privada.

Efectivament, l'assistència sanitària pública és garantida a tota la població espanyola per l'article 3.2 LGS. En canvi, les persones que no tinguin aquesta nacionalitat o el dret de residència a Espanya no accedeixen a l'assistència sanitària com a servei públic, sinó en règim de servei privat. L'article 16 LGS assenyala que "les normes d'utilització dels serveis sanitaris seran iguals per a tothom, independentment de la condició en que s'accedeixi als mateixos. En conseqüència, els usuaris sense dret a l'assistència dels serveis de salut (...) podran accedir als serveis sanitaris amb la consideració de pacients privats", d'acord amb criteris de no discriminació i els de facturació fixats per aquest mateix precepte.

És clar, per tant, que els serveis d'assistència sanitària prestats per centres públics de salut a persones que no tinguin la nacionalitat espanyola ni permís de residència a Espanya no tenen la consideració jurídica de serveis públics. En conseqüència, les activitats d’ICPA relacionades amb la gestió d'aquests serveis pròpiament no ho estan amb la "prestació de serveis públics", als efectes de obligar-la a facilitar la informació garantida per l'article 3.2 LTAIPBG.

Per la seva banda, no és fàcil encaixar el servei amb el qual està relacionada l'activitat d’ICPA en el concepte de servei d'interès general o universal a què es refereixen els apartats 1.ei 2 de l'article 1 LTAIPBG, ja que aquest concepte és més propi dels serveis de contingut bàsicament econòmic (com els transports o l'energia), que dels de contingut assistencial o social, a part que la seva incorporació al dret espanyol és posterior a la promulgació de la LGS. Així i tot, una eventual simulació de l'aplicació del concepte de servei d'interès general o universal al servei d'assistència sanitària amb el qual està relacionada l'activitat desenvolupada per ICPA seguiria sense ser suficient per a obligar-la en aplicació de l'article 3.2 a facilitar a l'FGS informació sobre llista de serveis i preus, ja que és qüestionable que aquestes dades hagin de considerar-se incloses dins l'àmbit de les seves activitats que hagin de quedar sota "la supervisió i el control de l'Administració", que és la circumstància que obliga a facilitar informació pública en el cas de prestació per entitats privades de serveis d'interès general; i és que les funcions de supervisió i control de l'Administració en aquest tipus de serveis acostumen a limitar-se a assegurar la universalitat del servei, amb les prestacions mínimes establertes legalment, que no inclouen la de rebre la informació sol·licitada per la persona reclamant. Efectivament, de la llista de drets reconeguts legalment a tots els usuaris de serveis d'assistència sanitària per l'article 10 LGS, el previst en el seu apartat 2, relatiu a la "informació sobre els serveis sanitaris a què pot accedir i sobre els requisits necessaris pel seu ús "(enunciat que inclou sens dubte la informació relativa al llistat de serveis i preus que sol·licita la reclamant), és un dels que no estan garantits per l'apartat 15 del mateix precepte en el cas de prestació de serveis sanitaris privats, que és la condició que tenen els oferts, fins i tot pels centres públics, a persones estrangeres a Espanya.

Vistes les anteriors consideracions, s'ha de concloure que la legislació de transparència i accés a la informació pública (i concretament l'article 3.2 LTAIPBG) no obliga les entitats privades que intervenen en la prestació de serveis d'assistència sanitària a persones estrangeres a Espanya (en aquest cas, ICPA) a informar a l'Administració per compte de la qual presten aquestes funcions sobre llistat de conceptes i preus (nomenclàtor i tarifari) aplicat per elles als pacients que gestionen, facturen i cobren.

Addicionalment, la persona reclamant fonamenta també el seu dret a la informació sol·licitada en les característiques i règim jurídic del contracte de gestió de serveis públics, en les atribucions del Departament de Salut i del Consell de Direcció del Servei català de la salut i en la legislació de protecció dels usuaris i consumidors.

Certament, en el contracte de gestió de serveis públics la llei preveu que els plecs corresponents hagin de fixar, entre altres extrems, les tarifes aplicables als usuaris pel gestor del servei (articles 132 i 133 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i 284 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic). No obstant això el contracte que estableix la relació jurídica entre la FGS i ICPA no és un contracte de gestió de serveis públics, sinó un contracte de serveis, figura en relació amb la qual la legislació contractual no preveu estipulacions semblants de règim tarifari. Per tant, no es pot inferir d'aquestes consideracions cap obligació de la FGS d'establir o de conèixer els preus aplicats per ICPA als pacients destinataris de les seves activitats.

Pel que fa a les atribucions per a determinar els preus i les tarifes dels serveis que els articles 10 i 14 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen respectivament al Departament de Salut i al Consell de direcció del Servei català de la salut, s'ha d'entendre que es refereixen als serveis propis d'aquesta Llei, que són els d'assistència sanitària (en aquest cas, els aplicats per la FGS als serveis d'assistència sanitària que presta). Les activitats d’ICPA que, tal com s'ha vist, no constitueixen prestació de serveis sanitaris, difícilment poden considerar-se incloses en aquestes previsions legals. Així que tampoc pot inferir d'aquestes disposicions obligació de la FGS o de la sanitat pública catalana d'establir o de conèixer els preus aplicats per ICPA als pacients destinataris de les seves activitats.

Finalment, és cert que la legislació de protecció dels consumidors i usuaris reconeix diversos drets, inclosos els relatius a la informació, en el marc d'aquesta relació, que sens dubte vinculen a l’ICPA en les seves relacions amb les persones usuàries dels seus serveis. Però aquests drets es manifesten en el marc d'una relació jurídica que, tal com sostenen les al·legacions d'aquesta empresa i s'ha argumentat en els paràgrafs anteriors, és privada. En conseqüència, si la persona reclamant considera que l’ICPA li nega una informació a la qual considera tenir dret, en qualitat d'usuària real o potencial dels seus serveis, ha de procurar obtenir-la a través dels mecanismes de protecció dels consumidors i usuaris, ja que en el cas que ens ocupa aquesta relació, per ser de naturalesa jurídica privada, quedaria al marge del dret d'accés a la informació pública garantit per la LTAIPBG.”

Per tant, els serveis d'assistència sanitària prestats per centres públics de salut a persones que no tinguin la nacionalitat espanyola ni permís de residència a Espanya no tenen la consideració jurídica de serveis públics, i en conseqüència, les activitats d’ICPA relacionades amb la gestió d'aquests serveis pròpiament no ho estan amb la "prestació de serveis públics", als efectes de obligar-la a facilitar la informació garantida per l'article 3.2 LTAIPBG.

Argumenta la part reclamant en el seu escrit que difereixi del criteri de la GAIP i que considera que l’assistència sanitària a les persones estrangeres ha de ser considerat un servei públic i no pas un servei privat (pàgina 9 del seu escrit de 9 de juliol de 2018), i discrepa també de la Resolució 48/2018 argumentant que aquesta Comissió no havia tingut en compte el condicionant de que la persona sol·licitant d’informació i la seva mare fossin ciutadanes estrangeres residents a espanya amb NIE de llarga durada. Però el cert és que la Resolució 48/21018 no té altre objecte que determinar si la informació que es demana és pública o no, sense cap altre pronunciament sobre l’adequació del règim assistencial de salut aplicat a les persones estrangeres ni cap capacitat revisora de les decisions adoptades per ICPA en la facturació a la persona sol·licitant o la seva mare, que no poden ser objecte d’aquest procediment. El que hauria d’haver fet la persona reclamant si mantenia aquesta discrepància jurídica amb la Resolució 48/2018 és recórrer-la -cosa que no ha fet- enlloc de reformular la petició d’altra manera indirecta buscant un pronunciament diferent de l’Administració o de la GAIP al que ja s’ha produït i és ferm. I si creu que és qüestionable la legalitat del sistema sanitari ofert a les persones estrangeres o que ho és el règim de subcontractació, ho haurà de defensar en altres instàncies i amb altres procediments diferent d’aquest, que només té per objecte dirimir sobre l’accés a informació i sobre la condició de pública de la informació relativa a una persona jurídica que no queda inclosa en l’àmbit d’aplicació de l’LTAIPBG.

2.2.      Relació d'incidències o queixes presentades per estrangers o per les seves asseguradores en relació amb els serveis administratius i de tota mena, excepte els mèdics o assistencials, prestats per Gestitursa/ICPA (International Care Patient Assistance S.L.), en relació amb l'assistència sanitària pública prestada per FGSHSP els anys 2011, 2014 i 2017.

La llista de queixes o d’incidències presentades per persones estrangeres o per les seves asseguradores en relació amb els serveis prestats per Gestitursa/ICPA és informació que ja ha estat prèviament sol·licitada i reclamada, i desestimada per aquesta Comissió en la seva Resolució 48/2018, considerant que la seva elaboració requeria d’una tasca complexa d’elaboració, ja que “l'obtenció de les queixes i/o incidències sol·licitades requeriria als serveis de la FGS la tasca d'analitzar manualment un per un els expedients en paper corresponents a les aproximadament 80 queixes o reclamacions anuals presentats en relació amb el servei d'admissions d'urgències, en les que es poden donar circumstàncies diverses que cal interpretar per determinar si es refereixen a actuacions d’ICPA o dels serveis propis de la FGS” . Aquesta motivació sobre la inadmissibilitat de la petició és igualment aplicable a la reclamació actual, per bé que s’hagi restringit la petició a tres anys o se n’hagi exclòs els serveis mèdics o assistencials, ja que requereix igualment d’un triatge manual i d’una avaluació de contingut individualitzada que es pot considerar complexa.

2.3.      Documents enviats o que havia d'enviar FGSHSP al CatSalut en aplicació de les obligacions que emanen del conveni inscrit amb el codi 781800312, sol·licitant aprovació de conceptes i preus i autorització per poder facturar directament als pacients estrangers serveis no assistencials prestats per ICPA.

2.4.      Conveni vigent o estipulacions, annexos, addendes, clàusules addicionals, etc., incorporades en document complementari entre CatSalut i FGSHSP, on apareguin, i si han d'aparèixer, els conceptes i preus corresponents als serveis prestats en l'àmbit del sector públic de salut, esmentats en els apartats 2.1 i 2.3.

La introducció d’elements com “que havia d’enviar”, o “si han d’aparèixer” suposen una valoració jurídica prèvia, que no és exigible en els procediments sobre accés a la informació pública.

2.5.      Aclariment sobre els següents aspectes del contracte entre ICPA i FGSHSP:

Considerant que l’accés al contracte ja s’ha produït, la sol·licitud d’aclariments o de valoracions jurídiques sobre hipotètiques situacions contractuals no és exigible en els procediments sobre accés a la informació pública.

2.6.      Aclariments sobre algunes manifestacions formulades per ICPA en el seu escrit d'al·legacions a la reclamació davant la GAIP 5/2018.

La valoració jurídica sobre el significat o transcendència de les manifestacions que ICPA hagi formulat davant la GAIP no correspon a l’FGSHSP ni pot considerar-se informació pública. El mateix cal dir sobre la valoració de la pròpia Resolució de la GAIP.

 2.7.     Còpia certificada del document enviat al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma en què s'hagués formalitzat el contracte entre FGSHSP i ICPA, acompanyada de l'extracte de l'expedient del qual es derivi, segons preveu l'article 29 del RDL 3/2011, de la LCSP.

Si existeix i consta a l’expedient, la documentació sol·licitada seria informació pública.

2.8.      Aclariment i eventual valoració jurídica d'algunes suposades discrepàncies o discordances entre el Plec de prescripcions tècniques i el plec de característiques administratives de la licitació OBE 16/288, amb el document "Plec de clàusules particulars tipus per a contractes de serveis mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada de la FGSHSP" de 13 de juny de 2014, segellat per CatSalut.

No és exigible pel procediment d’accés a informació pública, en la mesura en què suposa demanar a l’Administració que faci una valoració prèvia sobre si existeixen les eventuals discrepàncies o discordances que aprecia la part reclamant.

2.9.      En relació amb l'oferta econòmica de l'expedient de licitació OBE 16/288, sol·licita:

2.9.1. Criteris en base als quals es fixa el preu del contracte en 500.000€ anuals.

La sol·licitud demana saber quin criteri de mercat o intern s’ha aplicat o com s’ha obtingut el valor estimat calculat del contracte. En la mesura en què aquesta informació consti prèviament documentada, ha de ser accessible. Nogensmenys, si no està documentat, l’Administració no haurà d’elaborar de nou una valoració o justificació dels criteris utilitzats per fixar el preu del contracte, ja que això serà desbordaria l’àmbit del dret d’accés a la informació.

2.9.2. Ofertes originals presentades a la licitació OBE 16/288, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

Tot i que el conjunt de les ofertes presentades pels licitadors pot contenir elements que aquests hagin designat com a confidencials, l’accés a l’oferta econòmica amb l’IVA desglossat no tindria, en principi, aquesta consideració i per tant, tret que els licitadors afectats al·leguin elements rellevants en aquest sentit, seria informació accessible.

 

2.10.    Aclariment i valoració jurídica sobre suposades discrepàncies en relació amb l'IVA, entre l'anunci de licitació OBE 16/288 a la Plataforma de serveis de contractació pública i el Plec de característiques administratives.

2.11.    Valoració jurídica sobre l'abast de l'obligació de ICPA d'informar sobre suposades anomalies observades en els documents contractuals.

Aquests dos punts no poden ser estimats, considerant que demanen aclariments o valoracions de l’Administració que depassen l’àmbit d’aquest procediment.

2.12.    Import facturat anualment per ICPA/Gestitursa en concepte d'assistència sanitària prestada per FGSHSP a ciutadans estrangers i/o asseguradora, des de 2009 fins 2017, corresponent als pacients atesos per la FGSHSP. Demana la informació desglossada per anys i en una sola taula.

2.13.    Import facturat per ICPA/Gestitursa els mesos de gener, febrer i març de 2018 en concepte d'assistència sanitària prestada per FGSHSP a ciutadans estrangers i/o asseguradora, corresponent als pacients atesos per la FGSHSP. Demana la informació desglossada per mesos.

Considerant que la Fundació declara no tenir aquesta informació i que ICPA no està subjecte a l’LTAIPBG, cal desestimar l’accés a aquesta informació, pels motius prèviament establerts en la Resolució 48/2018.

2.14.    Import facturat per la FGSHSP a ICPA els mesos de gener, febrer i març de 2018, corresponent a la totalitat dels costos suportats per les assistències mèdiques prestades per la FGSHSP a pacients gestionats per ICPA.

La mateixa persona reclamant va demanar i obtenir prèviament una mostra de tres factures anuals dels anys 2009 a 2017, estimada per la Resolució de la GAIP 356/2017, i va reclamar i obtenir posteriorment ampliar aquesta mostra amb tres factures d'urgències per any, entre 2009 i 2017, amb el desglossament dels conceptes facturats, import i nombre de factura.

Igualment, va obtenir ja en el marc d’un procediment anterior, que va finalitzar amb la Resolució 356/2017, l’import i nombre de factura corresponent a les factures mensuals emeses per FGS contra ICPA (anteriorment Gestitursa), corresponent als pacients gestionats per la mateixa ICPA des de l’inici de la relació contractual fins a l’octubre de 2017.

S’estima, per les mateixes raons, l’accés a aquestes tres factures del 2018.

2.15.    Factures d’ICPA, amb desglossament de conceptes i imports unitaris, si n'hi ha, corresponent a assistència sanitària prestada per la FGSHSP, emeses als ciutadans estrangers o a les seves asseguradores, corresponents als mateixos processos dels quals la FGSHSP va facilitar a la persona reclamant un desglossament de factures que havia emès a ICPA. Concretament, sol·licita les corresponents a dues llistes de 27 factures cadascuna. I demana que es relacionen les factures emeses per ICPA als pacients o les asseguradores amb les emeses per la FGSHSP a ICPA.

FGSHSP afirma que no en disposa i que no té l’obligació jurídica de disposar-ne, i pels motius abastament argumentats en l’apartat 2.1 d’aquest mateix FJ, es desestima que pugui ser considerada informació pública i, per tant, el dret d’accedir-hi.

2.16.    Explicacions de la direcció d'FGSHSP al comitè d'empresa d'aquesta entitat, en cas d’existir, en relació amb les informacions aparegudes a la premsa sobre presumpta facturació irregular i presumptes delictes en relació amb ciutadans estrangers per part de FGSHSP i ICPA, i l’acta de la suposada reunió en què hipotèticament s’hi tractaria, amb detall dels participants, intervencions, o conclusions, si n’hi hagués.

La formulació hipotètica i vague de la petició la converteix, certament, en una sol·licitud inconcreta, ja que no especifica ni la data de l’acta, ni tan sols la pròpia existència de l’acta en què es recollirien unes explicacions de les quals tampoc se’n sap l’existència. En aquestes condicions, només si l’FGSHSP pot identificar de quina acta s’està parlant, serà estimable el dret d’accés de la persona reclamant, prèvia anonimització de la identitat de les persones que hi hagin intervingut i que no tinguin una responsabilitat pública a l’empresa.

2.17.    Opinió del Patronat sobre el compliment de les seves tasques de supervisió sobre diversos assumptes de l'activitat assistencial i econòmica, segons el que estableix el seu Codi de Conducta i bon govern.

No es pot estimar aquesta petició, considerant que demana la formulació d’opinions, que són inadmissibles en procediment de sol·licitud d’accés, tal i com assenyala l’FGSHSP.

2.18.    Sol·licituds formulades per la senyora X (comissionada municipal de salut i representant de l'Ajuntament al Patronat de la FGSHSP) a la FGSHSP sobre la facturació a estrangers, a les quals es referia a un “tweet” comentant una notícia del diari El País del 19 de febrer de 2018, i respostes donades per la FGSHSP.

Si existeix i l’FGSHSP pot identificar l’escrit o escrits a què fa referència el tuit o piulada esmentat per la persona reclamant, en la mesura en què es tracta d’un escrit realitzat en la seva condició de comissionada municipal de salut i actuant com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat de l’FGSHSP, la carta i la resposta, si escau, podrien ser accessibles, prèvia dissociació de les dades personals que hi figurin diferents del nom del càrrec i la posició que ocupa al Patronat.

2.19.    Opinió del Patronat sobre si està complint el seu Codi de conducta i bon govern en l'exercici de les seves funcions de supervisió sobre l'activitat assistencial i ètica de la FGSHSP, en relació amb admissions i facturació a estrangers.

Novament, cal desestimar la pretensió d’obtenir formulacions d’opinions valoratives.

2.20.    Documentació corresponent a actuacions de tota mena: sol·licituds d’informacions, resolucions, actes de la mesa de contractació, informes de responsables tècnics, recursos presentats per l’òrgan de contractació, recursos i al·legacions presentades per qualsevol altra part interessada, impugnacions, resolucions del Tribunal Català de Contractacions Públicas, etc. com a conseqüència del procediment de confecció, tramitació, presentació i finalment no execució de l’expedient de licitació OBE 16/288 i que va motivar el seu desistiment. I especifica que en tot cas se sol·licita “la informació necessària per conèixer el motiu de la nostra sol·licitud i així poder analitzar el compliment de la LCP i les possibles responsabilitats de responsables jurídics de la reacció, responsable del contracte, mesa de contractació i comitè d’experts (si n’hi ha) pel que fa a tot allò que li fa referència, des de la confecció fins al desistiment” i, entre d’altres, “la que es faci referència al taulell d’anuncis de l’òrgan de contractació en relació amb l’expedient de contractació 16/288 i, a part, qualsevol altra possible documentació que no estigui entre la que es demana i que tingui relació amb l’expedient”.

La formulació és palmàriament inconcreta, i per tant, no és estimable en els termes en què es formula. Si l’Administració té a mans informació que entengui que queda inclosa en l’ambiciosa petició de la part reclamant, especialment la referida al taulell d’anuncis, la pot aportar prèvia dissociació, si escau, de la informació que pugui resultar afectada per un límit a l’accés, especialment, la protecció de dades personals, la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració o la reserva declarada per llei, i previ el trasllat a les terceres persones afectades per l’accés, si escau.

2.21.    Relacionat amb les obligacions d’FGSHSP amb motiu del desistiment en el procediment OBE 16/288, l’import, (si n’hi va haver o si n’hi havia d’haver) de les indemnitzacions als licitadors en relació amb el punt 2 de l'article 155 de la Llei de contractes del sector públic, i les raons degudament justificades en relació amb els punts 3 i 4 de la mateixa Llei.

S’estima l’accés a conèixer les indemnitzacions que eventualment s’hagin satisfet per part de l’FGSHSP als licitadors del procediment 16/288 amb motiu del desistiment, si se’n van pagar, i a la justificació del desistiment, si consta i en els termes en què estigui documentada en l’expedient, sense que la sol·licitud d’accés que ara es reclama pugui emparar que l’Administració l’elabori o l’ampliï de nou, arran d’aquest procediment d’accés.

2.22.    La informació relativa al compliment per ICPA del que preveu l'article 3.2 LTAIPBG, sobre les retribucions dels seus directius.

L’article 3.2 citat regula l’obligació de l’Administració, en aquest cas, de l’FGSHSP, de fer efectiu el compliment de les obligacions percebudes pels càrrecs directius d’aquelles persones físiques so jurídiques incloses als apartats d (les que presten un servei públic) o e (les que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d’interès general o universal)., D’acord amb el que ja recull al Resolució 48/2018 d’aquesta Comissió, i es reitera en l’apartat 1 d’aquest FJ, ICPA no es pot encabir en cap d’aquests dos supòsits i, per tant, no queda obligada per l’article 3.2 LTAIPBG, consideració aquesta que és perfectament coneguda per la part reclamant, i en conseqüència, no és exigible a l’FGSHSP.

2.23.    Enllaç que connecti amb la informació pública requerida per l'article 13.1.d i e i 2 LTAIPBG, en relació amb el contracte entre l'FGSHSP i les seves pròrrogues, així com informació sobre la data en què s'hauria incorporat aquesta informació al web de transparència.

Per al cas que el contracte estigui subjecte temporalment a les obligacions de publicitat activa, d’acord amb l’article 13.1.e, i que estigui efectivament publicat, s’estima l’accés a l’enllaç on es publica i a la data de publicació, si l’FGSHSP ho coneix.

2.24.    Enllaç que connecti amb la informació pública requerida per l'article 9.j LTAIPBG publicada al portal de transparència en relació amb la prestació de servei assistencial a pacients estrangers realitzada per l’FGSHSP i gestionada administrativament per l’ICPA: estructura administrativa relativa al catàleg de serveis prestats i cartes de serveis relacionat tot amb la prestació del servei assistencial a pacients estrangers gestionats per ICPA.

En la mesura en què existeixi una carta de serveis específica per als serveis assistencials a persones estrangeres i una estructura administrativa determinada relativa a aquests serveis, i estigui publicada, l’FGSHSP n’haurà d’indicar l’enllaç i la data en què es va publicar, si no coneix.

2.25.    Apartat o addenda al contracte entre ICPA i FGSHSP i apartat de l'expedient de licitació OBE 16/288, on apareguin les obligacions estipulades pels articles 3.5 i 55.2 LTAIPBG.

Com ja ha quedat establert, l’article 3.5 LTAIPBG no aplica a ICPA. Pel que fa a l’article 55.2, la introducció als plecs de clàusules dels principis ètics que han de respectar els contractistes és d’aplicació als contractes posteriors a l’entrada en vigor de l’LTAIPBG, i no exigeix que s’incorpori una addenda per preveure-ho en els contractes anteriors. Tanmateix, per al cas que existís, aquesta addenda o apartat, l’FGSHSP la proporcionarà.

2.26.    Identificació del compliment per l'FGSHSP del requerit per l'article 31.1 LTAIPBG, en ocasió de l'expedient de sol·licitud d'informació pública que va tancar la resolució de la GAIP 48/2018.

Tal i com fa constar l’FGSHSP, la persona reclamant coneix perfectament que no va ser l’FGSHSP, sinó la GAIP la que va traslladar la seva reclamació en el marc del procediment que es va tancar amb la Resolució 48/2018, perquè està oportunament detallat en els seus antecedents (antecedent 8) i, com a part que n’era, li va ser notificada. Resulta, per tant, com a mínim inadmissible per manca d’objecte, sinó maliciós, que reformuli aquesta petició com a sol·licitud d’informació i la mantingui en procediment de reclamació, i constitueix un abús del procediment, que té per objecte obtenir l’empara d’aquesta Comissió per a l’accés a informació i no pas replantejar qüestions sobrerament conegudes per la reclamant amb finalitats argumentatives.

2.27.    Diverses valoracions jurídiques i estimacions econòmiques sobre les indemnitzacions que podrien procedir en aplicació dels articles 309 TRLCSP i 206 i 208 LCSP en supòsits hipotètics en el desenvolupament de la relació contractual entre FGSHSP i ICPA.

El que es demana no és informació preexistent, sinó una valoració de l’Administració sobre les conseqüències jurídiques o econòmiques que es derivarien de supòsits hipotètics, la qual cosa no queda emparada pel dret d’accés.

2.28.    Informació sobre la declaració censal d'ICPA/Gestitursa comunicant a l'Agència Tributària l'opció corresponent a l'obligació d'expedir factura per destinataris de les operacions o per tercers.

2.29.    Informació sobre la tipologia dels clients (particulars, asseguradores, nacionalitat, import, hospitalització, ambulatori, etc.) als quals s'han emès les factures per ICPA, corresponents als serveis prestats per la FGSHSP, amb desglossament anual entre els anys 2009 a 2018.

2.30.    Relació d'asseguradores i altres tercers obligats al pagament (a excepció de particulars) facturats per ICPA en relació amb serveis prestats per la FGSHSP, indicant per a cada un dels anys entre 2009 i 2018, per a cada destinatari de la factura, el total facturat per hospitalització, el total facturat per assistència ambulatòria i l'adreça postal i país que figurin en la factura.

2.31.    Relació d'asseguradores espanyoles o estrangeres i/o tercers obligats al pagament que tenen contractes signats amb ICPA, segons el previst per l'apartat III del contracte entre ICPA i la FGSHSP.

2.32.    Aclariments i valoracions jurídiques que confirmin el compliment per ICPA/Gestitursa del punt 6.A del pacte 13è del contracte vigent d'aquesta empresa amb la FGSHSP, en relació amb les obligacions de la LOPD.

La informació relativa a ICPA, com ja ha quedat establert, no pot ser exigida a l’FGSHSP ni tampoc reclamada a ICPA, que no està subjecte a les obligacions derivades de l’LTAIPBG.

2.33.    Diverses valoracions i aclariments jurídics sobre algunes expressions usades en el "Full d'informació i consentiment de l'afectat", annex 1 del contracte vigent entre ICPA i FGSHSP, en relació amb el que estableix la LOPD.

Novament cal desestimar la pretensió d’obtenir valoracions jurídiques o aclariments sobre una documentació pública, a la qual ja s’ha tingut accés.

2.34.    Documents corresponents als anys 2009 a 2017 que acreditin el compliment del punt 7 de l'estipulació 13a del contracte entre ICPA/Gestitursa i la FGSHSP, en relació amb la LOPD, que preveu que "Gestitursa aportarà anualment a l'Hospital un certificat extern o còpia del informe d'auditoria pel qual s'acrediti el compliment de les mesures de seguretat".

Si existeix aquesta documentació a l’expedient en poder de l’FGSHSP, se n’ha de donar accés, i si no, ho ha de fer constar.

2.35.    Factures d'abonament o negatives de la FGSHSP a ICPA, en cas d'haver-se produït, des de 2009 fins a març de 2018, indicant número de factura, import, data, data de les prestacions facturades, entitat que assumiria el cost del servei i motiu de l'abonament.

Si existeixen, s’han de facilitar, i si no, l’FGSHSP ho ha de fer constar.

De l’anàlisi pormenoritzada dels nombrosos ítems d’informació demanats es desprèn que, en molt bona part, són inadmissibles per demanar opinions o valoracions enlloc d’informació pública. Es palesa, igualment, que l’enorme cabal d’informació sol·licitat prèviament a l’FGSHSP presenta coincidències amb la informació objecte de la sol·licitud que es reclama, tot i que certament sota noves formulacions o matisos. Finalment, es constata que en relació amb bona part de la informació sol·licitada, la persona reclamant no té en compte el pronunciament desestimatori previ d’aquesta Comissió en la Resolució 48/2018, que coneix perfectament perquè n’era part -i, de fet, s’hi refereix i el qüestiona obertament en les seves al·legacions- però que tanmateix no va recórrer i que és ferma. Aquesta contumàcia en el replantejament de sol·licituds d’informació relatives a l’activitat d’ICPA o al compliment d’obligacions de transparència per part d’aquesta empresa, malgrat conèixer que no queden emparades per l’LTAIPBG i, en conseqüència, per aquesta Comissió, frega l’ús abusiu d’aquesta via de reclamació, i no es pot repetir.

Quant a l’abús de dret invocat per l’FGSHSP, no ha quedat acreditat suficientment que moguin a la persona reclamant motius de revenja per una facturació a ella o la seva mare que considera injusta, o que s’exerceixi l’acció amb un ànim lesiu cap a l’FGSHSP o ICPA. Tanmateix, resulta innegable que al llarg de més d’un any, les sol·licituds d’informació de la reclamant han estat tant exigents que han acaparat en bona mesura els serveis d’atenció d’informació de l’FGSHSP i és comprensible que l’FGSHSP qüestioni si li és exigible i proporcionat destinar-hi tants esforços. De fet, sense comptar amb la informació que l’FGSHSP li hagi facilitat al marge de procediments davant d’aquesta Comissió, només pel que fa a la informació obtinguda en tràmit de reclamació a la GAIP, l’FGSHP ha facilitat ja a la persona reclamant la documentació següent:

a. Protocol d’admissió d’urgències, Administratiu (informació donada a les persones usuàries, facturació i cobrament, amb especial referència a eventuals diferències segons si son o no nacionals i a la possibilitat de requerir pagament previ per rebre atenció d’urgència) i Assistencial (eventual doble llista d’espera segons si son o no nacionals, indicació si el personal assistencial és o no diferent per raó de nacionalitat o si té retribució diferent per aquest motiu), de l’FGSHSCSP a pacients estrangers i nacionals, amb o sense dret a sanitat pública gratuïta.

b. Llistat de preus dels serveis mèdics de l’FGSHSCSP corresponents a pacients particulars nacionals, comunitaris i extracomunitaris (si hi ha diferències entre ells), corresponent a les anualitats següents: l’any anterior al primer contracte entre l’FGSHSCSP i Gestitursa Catalunya SL (actualment ICPA) i cada un dels anys del contracte amb Gestitursa Catalunya SL i amb l’actual ICPA.

c. Actes del Patronat o de l’Equip directiu on consti l’aprovació dels preus del punt anterior.

d. Notes d’opinió o/i recomanacions de l’auditor (durant tot el període dels contractes d’FGS amb Gestitursa Catalunya SL i amb ICPA), si existeixen, en l’informe d’auditoria de l’FGSHSCSP, relatives als ingressos derivats d’operacions amb estrangers i de les relacionades amb Gestitursa Catalunya i amb ICPA.

e. Un mostreig de factures representatives de diversos mesos d’aquest any i d’anys anteriors emeses per ICPA contra FGSHSCSP, en concepte de facturació, gestió de cobrament i informació, per serveis a persones estrangeres previstos en el contracte entre ambdues entitats, concretat en tres factures de tres mesos diferents de cada any, des de l’inici de la relació contractual.

f. Contracte (vigent) entre FGSHSCSP i ICPA.

g. Concurs públic inicial i següents convocats per l’FGSHSCSP, amb l’objecte actualment adjudicat a ICPA, amb la informació següent: tipus de procediment, bases, import, empreses que hi concorren.

h. Si existeix, el document -a part del de consentiment facilitat per l’FGSHSCSP a través d’Internet- amb el que els pacients i membres del col·lectiu afectat autoritzen a ICPA a fer ús de les seves dades personals i on se’ls informa que ICPA els facturarà els serveis, malgrat siguin prestats per una altra empresa.

i. Confirmació de que el personal assistencial que atén els pacients del col·lectiu inclòs a l’ICPA pertany laboralment a l’FGSHSCSP o a ICPA.

j. Documentació de l’FGSHSCSP sobre el compliment de la legislació laboral en el seu servei d’urgències: manual d’acolliment, prevenció de riscos laborals; fitxes de treballs a fer pels contractats per l’ICPA; document de l’FGSHSCSP de designació de la persona responsable de prevenció per part d’ICPA; designació del recurs preventiu; acord de coordinació entre ambdues empreses.

k. Documentació d’ICPA sobre el compliment de la legislació laboral: descripció de la modalitat d’organització preventiva adoptada per complir el deure de prevenció; relació nominal dels treballadors que han d’executar les tasques contractades; justificant del lliurament de la informació als treballadors que han de fer les funcions a l’FGSHSCSP; justificant de la formació rebuda pel personal en matèria de prevenció; declaració responsable sobre el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

l. El Model 340 d’IVA d’ICPA (o GC) i de l’FGSHSCSP, des que tenen relació contractual, si estan obligades a presentar-lo o ho fan voluntàriament.

m. El Model 347 d’IVA d’ICPA (o GC) i de l’FGSHSCSP, des que tenen relació contractual, si estan obligades a presentar-lo o ho fan voluntàriament; si no el presenten, indicar els motius.

n. La facturació total entre ICPA (o GC) i FGSHSCSP, des que tenen relació contractual, especificant les bases imposables totals i l’IVA.

o. Document de sol·licitud fet per FGSHSCSP i també per ICPA i document d’aprovació fet pel Departament de Salut dels preus a particulars estrangers sense cobertura sanitària pel sistema públic de salut, segons el previst pels articles 10.j i 14.1.k de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC).

p. Número de registre de centre o servei sanitari autoritzat per operar a Barcelona i concedit pel Servei d’Ordenació sanitària del Departament de Salut d’ICPA, empresa que se suposa presta el servei d’assistència sanitària als estrangers residents o de pas a Barcelona, ja que emet les factures corresponents, en virtut de l’article 26.2 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.

q. Llistat informàtic dels països de residència, nacionalitat dels ciutadans estrangers i nombre de pacients per a cada un dels països de residència i nacionalitat, gestionats per l’ICPA i atesos pel CMPSB, però facturats per l’ICPA o GC, des que aquestes empreses presten serveis al CMPSB.

r. Import i nombre de factura, corresponent a les factures mensuals emeses per FGS contra ICPA (anteriorment Gestitursa), corresponent als pacients gestionats per la mateixa ICPA, des del primer any en què va iniciar els seus serveis ICPA (creiem que 2008 o 2009) i fins l'actualitat (octubre de 2017).

s. L'import facturat i l'import cobrat per serveis a ciutadans estrangers per FGS en anys anteriors a l'inici del servei per part d’ICPA. Concretament sol·licitem la informació dels anys 2005, 2006, 2007 i 2008 o 2009, fins al primer mes que s'incorpora ICPA al servei.

t. Factures trimestrals de regularització corresponents al cànon acordat al contracte entre FGS i ICPA. Se sol·liciten les factures des del primer any en què va iniciar els seus serveis ICPA (creiem que 2008) i fins al tercer trimestre de 2017 (inclòs). En cas de no poder presentar-les, ens és suficient conèixer: nombre de factura, import trimestral facturat per ICPA (antigament Gestitursa), import facturat en el trimestre mitjançant les factures mensuals per FGS a ICPA, percentatge del cànon aplicat (si fos diferent al 50 %) i import de la factura de regularització.

u. llistat de conceptes i preus (nomenclàtor i tarifari) aplicat per ICPA als pacients que el subcontractista gestiona, factura i cobra. Sol·licitem els preus des del primer any en què va iniciar els seus serveis ICPA (creiem que 2008 o 2009) i fins al tercer trimestre de 2017 (inclòs).

v. Notes d'opinió, excepcions, crítiques, dubtes, sol·licitud de consultes, etc., en cas d'existir, d'algun dels membres de la mesa de contractació (...) corresponent al procés d'adjudicació del concurs públic que va finalitzar amb el contracte de la societat "Gestitursa Catalunya SL" i les posteriors pròrrogues, ja amb la societat denominada "International Care Patient Assistance SL". En cas d'existir alguna de les notes anteriorment citades, les accions que s'haguessin pres al respecte".

w. Informació relacionada amb les relacions contractuals (si n'hi ha) i el concurs públic adjudicat a Gestitursa (actualment denominada ICPA). Concretament:

- Primer concurs públic realitzat per FGS per a la gestió de l'admissió, facturació i cobrament a turistes i/o estrangers, adjudicat a Gestitursa.

- Llistat amb nom i CIF de les empreses que s'haguessin presentat com a licitadores al primer concurs públic adjudicat a Gestitursa (posteriorment denominada ICPA).

- Modificacions contractuals, si n'hi ha, del primer concurs en posteriors concursos o pròrrogues.

- Contracte (sense concurs) amb Gestitursa o amb alguna altra empresa similar, si existís, pel mateix o similar objecte del primer concurs públic adjudicat a Gestitursa entre els anys 2006 i el mes i any del primer concurs públic adjudicat a Gestitursa.

x. Relació de queixes i/o d'incidències presentades per estrangers o per les seves asseguradores, si n'hi ha, en relació als serveis, facturació, cobrament, etc., prestats per Gestitursa (posteriorment ICPA) des del primer any en què va iniciar els seus serveis (creiem que 2008 o 2009), fins a l'actualitat.

y. Mesures, propostes, recomanacions, si n'hi ha, de qualsevol departament de FGS relacionades amb la millora del servei prestat per ICPA.

La satisfacció d’aquesta informació, i encara d’altra fora de la tramitació de reclamacions davant la GAIP, ha comportant a l’Administració un esforç molt considerable. La part reclamant considera justificable aquest sacrifici de recursos públics per satisfer les seves successives peticions, en alguns casos de complexa elaboració, considerant l’interès públic que té el control de la facturació que es fa a les persones estrangeres dels serveis mèdics rebuts en l’Hospital de Sant Pau, que considera irregular. Sembla clar, tanmateix, que la discrepància de la persona reclamant amb l’Administració no ho és tant per la informació rebuda, sinó per la qüestió de fons subjacent: discrepa de que l’atenció sanitària a les persones estrangeres no tingui la consideració de servei públic, i discrepa de les tarifes que s’hi apliquen per part de l’ICPA i de la pròpia legalitat del sistema de facturació) i, considerant l’amplíssim cabal informatiu de què ja disposa arran de l’exercici del seu dret a la informació, sembla que té ja informació suficient per plantejar la seva pretensió davant les instàncies competents per abordar-la, de manera que el més adequat i correcte -i fins i tot el més efectiu per als interessos de la persona reclamant- seria no insistir en demanar a l’FGSHSP justificacions o valoracions d’aquest servei que ja s’ha reiterat que són inadmissibles en aquest procediment, o informació que ja ha estat desestimada, sinó actuar promovent les accions oportunes davant d’altres instàncies, de defensa de les persones consumidores, -tal i com ja va apuntar aquesta Comissió en la seva Resolució 48/2018-, o fins i tot de la Fiscalia, si ho creu convenient.

 

 1. Sobre la petició de trasllat i d’informes feta per la persona reclamant

L’escrit de reclamació conté, a més de la petició d’obtenir al informació avaluada en el FJ anterior, altres tres peticions, que seguidament s’analitzen:

- la petició d’unes al·legacions fetes per ICPA que formen part d’un altre procediment de reclamació, que resulta incongruent amb la sol·licitud d’informació que en porta causa i, per tant, inadmissible;

- demana també la part reclamant, en un exercici expansiu del procediment, que es demanin un seguit d’informes sobre la seva reclamació a diverses autoritats i òrgans, a l’empara de l’article 42.7 LTAIPBG, així com que es traslladi la reclamació, perquè siguin part del procediment i facin al·legacions, d’acord l’article 31.1 LTAIPBG, a tots els que “ bien por citarse directamente en mi solicitud de acceso a la información o sin citarse directamente, pero presumiblemente de forma evidente, de las informaciones solicitadas y posteriormente aportadas, pudieran tener consecuencias en los mismos”. I seguidament fa referència expressa a ICPA, Catsalut, Conselleria de Salut, Sindicatura de Comptes/Tribunal de Cuentas; Patronat de la FGSHSCSP (a les tres diferents entitats que hi són representades); Comissionada de l’Ajuntament de Barcelona; Comitè d’empresa de FGSHCSP; persones treballadores d’ICPA i de FGSHCSP; Capítol de la Catedral de Barcelona; Asseguradores i/o empreses de viatge espanyoles i estrangeres i /o els seus representants que hagin pagat factures a ICPA.

Aquesta petició de trasllat es considera desproporcionada i injustificada, ja que suposa una aplicació extensiva d’aquest tràmit clarament fora de la finalitat l’article 31.1 LTAIPBG, destinat a garantir que aquells directament afectats per l’accés a la informació que es demana (per ser informació referida a ells o per ser els que l’han elaborat) puguin fer al·legacions que puguin ser rellevants pel sentit de la Resolució. D’acord amb això, és ajustat -com ha fet la GAIP- traslladar la reclamació a ICPA, que ha esdevingut part d’aquest procediment en acceptar el procediment de mediació clos sense acord de les parts.

Pel que fa a la petició d’informes a Catsalut, l’Agència Tributària, el Tribunal de Contractes del Sector Públic, l’INSS o la Inspecció de Treball, l’Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i al que s’anomena de manera indeterminada com a “Transparencia”, cal dir que resulta igualment injustificat i que correspon a aquesta Comissió (d’ofici o a instància de part) valorar la conveniència de demanar els informes o les dades que consideri necessaris per fonamentar la resolució, d’acord amb l’article 42.7 LTAIPBG, i cap dels informes d’aquests organismes no es valora per part d’aquesta Comissió com a necessari per determinar el sentit d’aquesta Resolució.

Per les raons exposades, es desestimen aquestes pretensions.

 

 1. Seguiment de l'execució

L'article 43.5 LTAIPBG estableix que "l'Administració ha de comunicar a la Comissió les actuacions realitzades per a executar els acords de mediació i per donar compliment a les resolucions dictades per la Comissió". Sobre la base d'aquestes comunicacions i de les efectuades per les persones interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d'acord amb el que preveuen els articles 48 i següents RGAIP i per l'apartat 30 del seu Manual de reclamació, podent adoptar les mesures que allà es preveuen en cas d'incompliment.

L'article 43 LTAIPBG estableix que si l'Administració incompleix el termini fixat pels acords de mediació o per les resolucions de la GAIP per lliurar la informació reclamada, les persones interessades ho poden comunicar a la Comissió perquè aquesta requereixi el seu compliment; la desatenció d'aquest requeriment, vista la remissió expressa feta a aquest precepte per l'article 77.2.b LTAIPBG, s’ha de qualificar d'infracció molt greu en relació amb el dret d'accés a la informació pública (que pot ser sancionada d'acord amb els articles 81 i 82 LTAIPBG). L'article 49.2 RGAIP preveu que, als efectes anteriors, la Comissió pot posar aquests fets en coneixement dels òrgans competents per ordenar la incoació del procediment sancionador corresponent a què fa referència l'article 86 LTAIPBG.

Així mateix, l'article 25.2.k RGAIP preveu la publicació al web de la Comissió dels casos en què els seus requeriments han estat desatesos pels subjectes obligats.

 

 1. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L'article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP es publicaran al portal de la Comissió previst per l'article 25 RGAIP, prèvia dissociació de les dades personals.

   

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 8 de novembre de 2018, resol:

 1. Estimar parcialment la Reclamació 192/2018 i declarar el dret de la persona reclamant a accedirà la informació següent, si existeix i si l’FGSHSP pot facilitar-la, en els termes del FJ2:

a. Còpia certificada del document enviat al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma en què s'hagués formalitzat el contracte entre FGSHSP i ICPA, acompanyada de l'extracte de l'expedient del qual es derivi, segons preveu l'article 29 del RDL 3/2011, de la LCSP, si consta a l’expedient.

b. Criteris utilitzats per a fixar el preu del contracte en 500.000€ anuals, si consten prèviament documentats.

c. Ofertes econòmiques presentades a la licitació OBE 16/288, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent, tret que els licitadors afectats al·leguin elements contraris a l’accés, que s’hauran de presentar a aquesta Comissió.

d. Import facturat per la FGSHSP a ICPA els mesos de gener, febrer i març de 2018, corresponent a la totalitat dels costos suportats per les assistències mèdiques prestades per la FGSHSP a pacients gestionats per ICPA.

e. Explicacions de la direcció d'FGSHSP al comitè d'empresa d'aquesta entitat, en cas d’existir, en relació amb les informacions aparegudes a la premsa sobre presumpta facturació irregular i presumptes delictes en relació amb ciutadans estrangers per part de FGSHSP i ICPA, i l’acta de la suposada reunió en què hipotèticament s’hi tractaria, amb detall dels participants, intervencions, o conclusions, si n’hi hagués i l’FGSHSP la pogués identificar.

f. Sol·licituds formulades per la comissionada municipal de salut i representant de l'Ajuntament al Patronat de la FGSHSP en relació amb els conceptes i preus aplicats per assistència sanitària a ciutadans estrangers i la resposta, si escau, prèvia dissociació de les dades personals que hi figurin diferents del nom del càrrec i la posició que ocupa al Patronat.

g. Documentació publicada al taulell d’anuncis de l’òrgan de contractació relacionada amb l’expedient de licitació OBE 16/288 i que va motivar el seu desistiment, si n’hi ha, o altra que pugui identificar sota la formulació de la sol·licitud si no resulta afectada per un límit a l’accés, especialment, la protecció de dades personals, la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració o la reserva declarada per llei, i previ el trasllat a les terceres persones afectades per l’accés, si escau.

h. Les indemnitzacions que eventualment s’hagin satisfet per part de l’FGSHSP als licitadors del procediment OBE 16/288 amb motiu del desistiment, si se’n van pagar, i a la justificació del desistiment, si consta i en els termes en què estigui documentada en l’expedient, sense que l’Administració l’hagi d’elaborar de nou, si no existeix, o modificar-la o ampliar-la arran d’aquest procediment d’accés.

i. Enllaç al web on es publiqui la informació relativa al contracte entre l'FGSHSP i ICPA/Gestitursa i les seves pròrrogues, així com informació sobre la data en què s'hauria incorporat aquesta informació al web de transparència, així com a la informació referida a l’article 9.j LTAIPBG en relació amb la prestació de servei assistencial a pacients estrangers realitzada per l’FGSHSP i gestionada administrativament per l’ICPA (estructura administrativa relativa al catàleg de serveis prestats i cartes de serveis relacionat tot amb la prestació del servei assistencial a pacients estrangers gestionats per ICPA). Per al cas que, per la data de formalització del contracte, li siguin d’aplicació les obligacions de publicitat activa, d’acord amb l’article 13.1.e, i que per al cas que la informació que es demana estigui efectivament publicada, s’estima l’accés a l’enllaç i a la data de publicació, si l’FGSHSP ho coneix.

j. Certificat extern o còpia del informe d'auditoria pel qual s'acrediti el compliment de les mesures de seguretat relatives a la protecció de dades personals aportat per Gestitursa/ICPA a l’FGSHSP durant els anys 2009 a 2017 en compliment del punt 7 de l'estipulació 13a del contracte, si consta documentada a l’expedient, o manifestació de no existir.

k. Factures d'abonament o negatives de la FGSHSP a ICPA, en cas d'haver-se produït, des de 2009 fins a març de 2018, indicant número de factura, import, data, data de les prestacions facturades, entitat que assumiria el cost del servei i motiu de l'abonament, o manifestació de no existir.

2. Desestimar la resta de pretensions de la reclamació.

3. Requerir l’FGSHSP a que lliuri a la persona reclamant la informació indicada a l’apartat 1, o la indicació de la seva inexistència, dins del termini màxim de vint dies, preferentment i si es pot en format electrònic, i sens perjudici de la imposició de la taxa que correspongui per còpia o transposició de format, si escau.

4. Requerir l’FGSHSP a informar a la GAIP de l’òrgan o la persona responsable de l’execució d’aquesta Resolució, així com de les actuacions dutes a terme per al seu compliment, dins del termini de vint dies.

5. Convidar la persona reclamant a comunicar a la GAIP qualsevol incidència que sorgeixi en l’execució d’aquesta Resolució i que pugui perjudicar els seus drets i interessos.

6. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la reclamació 192/2018 i disposar la publicació de la present resolució al web de la GAIP.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2018

 

  

 

Elisabet Samarra Gallego

Presidenta

 

Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació per l’Administració reclamada.

L’Administració obligada pot sol·licitar a la GAIP l’ampliació del termini atorgat per fer efectiu el lliurament de la informació. Aquesta sol·licitud només pot ser admesa a consideració si és notificada a la GAIP abans que fineixi el termini fixat a la Resolució, i s’ha de fonamentar en circumstàncies que no hagin pogut ser tingudes en compte per la Comissió abans de dictar la seva Resolució. La GAIP únicament atorgarà l’ampliació sol·licitada, després d’informar-ne a la persona reclamant, si l’Administració obligada ha justificat de forma precisa i consistent la seva necessitat.

Si l’Administració obligada no lliura la informació dins del termini establert per aquesta Resolució, la persona reclamant pot posar-ho en coneixement de la GAIP, preferentment per correu electrònic adreçat a gaip@gencat.cat, per tal que la Comissió en requereixi el compliment. Mentre no s’acompleixi plenament la Resolució, la Comissió difondrà al seu web www.gaip.cat l’incompliment de l’Administració obligada, d’acord amb l’article 25.2.k RGAIP.

Si l’Administració desatén el requeriment d’execució que li adreci la GAIP, la Comissió posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent, d’acord amb allò previst per l’article 86 LTAIPBG, i li sol·licitarà la incoació d’un procediment sancionador per infracció molt greu amb relació al dret d’accés a la informació pública, a l’empara de l’article 77.2.b LTAIPBG.

Tot això sens perjudici que la persona reclamant pugui, considerant que aquesta Resolució és un acte administratiu declaratiu de drets que vincula l’Administració, requerir-ne la seva execució davant dels Tribunals, a l’empara de l’article 29.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Aquesta acció es pot interposar després que hagin transcorregut tres mesos des que la persona afectada ha reclamat formalment i directament a l’Administració el compliment d’aquesta Resolució.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.