Reglament, manuals i normativa interna

El Decret 111/2017, de 18 de juliol, aprova el Reglament de la Comissió.  Es tracta d’un text elaborat pel Govern de la Generalitat i validat pel Parlament de Catalunya, d’acord amb el procediment establert a l’article 41.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Comissió es regeix, igualment, pels manuals de tramitació de les reclamacions i del procediment de mediació i per les Normes internes d'organització i funcionament de la Comissió, que van ser aprovades pel Ple de la GAIP  el dia 15 de setembre de 2015.

 

Podeu consultar aquests documents aquí.