Memòries

Memòria anual d’activitats i doctrina

Aquí podeu accedir a les memòries que recullen l’activitat de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) des de la seva creació. D’acord amb l’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la memòria s’elabora per ser presentada al Parlament de Catalunya, com a organisme avaluador, i al Síndic de Greuges.

Consta de dues parts: la memòria d'activitats i la memòria doctrinal.