Memòria 2015

Aquí podeu accedir a la memòria que recull l’activitat de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) durant el 2015. D’acord amb l’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’elabora per ser presentada al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges, com a organisme avaluador.

Consta de dues parts:

 • La memòria d’activitats, on s'inclouen, entre d'altres:
  • La dotació de personal i els mitjans materials i electrónics.
  • L'Agenda institucional.
  • Les activitats internes i externes.
  • Els marcs de col·laboració.
  • Les normes internes i els manuals de reclamació i mediació.
  • Els dictàmens sobre consultes generals.
  • Un resum amb xifres sobre les reclamacions rebudes, destacades i executades.
  • La valoració dels procediments de mediació i la execució dels acords de mediació.

         Consulteu la memòria d'activitat 2015

 • La memòria doctrinal, que fa difusió de les resolucions analitzant-les, entre d'altres, des de les següents perspectives:
  • Causes d'inadmissió.
  • Límits al dret d'accés a la informació pública.
  • Format i contingut de la informació lliurada.
  • Gratuïtat de l'accés i contraprestacions exigibles.
  • Gestió i conservació documental.
  • Qüestions procedimentals relatives a la tramitació de les sol·licituds.
  • Informacions a les quals s'ha concedit i denegat accés.
    
         Consulteu la memòria doctrinal 2015

Accediu al text complet