Memòria 2016

 Consta de dues parts:

 • Memòria d'activitats:
  • Mitjans materials i recursos humans.
  • Activitat de la Comissió.
  • Marcs estables de col·laboració.
  • Difusió i formació sobre les reclamacions a la Comissió.
  • Normes internes i manuals de reclamació i mediació.
  • Dictàmens i les consultes.
  • Participació en projectes normatius.
  • Reclamacions rebudes segons el subjecte actiu i el subjecte passiu.
  • Reclamacions tramitades segons el procediment, durada i canal de presentació.
  • Doctrina de la GAIP i les resolucions destacades.
  • Resolucions aprovades durant l'any 2016.
  • Índex de matèries tractades a les resolucions del 2016.
  • Compliment de les resolucions del 2016.
  • Recursos contenciosos administratius presentats contra resolucions de la Comissió.
  • Avaluacions de qualitat.

Consulteu la memòria d'activitats 2016

 • Memòria doctrinal, que fa difusió de la doctrina establerta en les resolucions de 2016 en relació amb: 
  • Àmbit d'aplicació.
  • Adminissibilitat de les sol·licituds.
  • Procediment de sol·licitud d'accés.
  • Obligacions de l'Administració.
  • Procediment de reclamació davant la GAIP.
  • Elements relacionats amb l'accés.
  • Límits al dret d'accés.
  • Dades personals.
  • Dret d'accés per temes.
  • Règims d'accés especials.

Consulteu la memòria doctrinal 2016

 

Accediu al text complet