Memòria 2017

 Consta de tres parts:

 • Memòria d'activitats:
  • Composició de la Comissió
  • Aprovació del Reglament de la Comissió
  • Mitjans materials i recursos humans
  • Activitat de la Comissió
  • Marcs estables de col·laboració
  • Difusió i formació
  • Normes internes i Manuals de reclamació i de mediació
  • Dictàmens i consultes
  • Participació en projectes normatius
  • Reclamacions rebudes
  • Tramitació de les reclamacions
  • Doctrina de la GAIP i resolucions destacades
  • Resolucions de la GAIP durant el 2017
  • Compliment de les Resolucions de la GAIP 2017
  • Incoació del procediment sancionador
  • Recursos contenciosos administratius
  • Avaluacions de qualitat

Consulteu la memòria d'activitats 2017


 • Balanç anual:
  • Exercici del dret d'accés
  • La resposta de les administracions obligades

Consulteu el balanç anual 2017


 • Memòria doctrinal, que fa difusió de la doctrina establerta en les resolucions de 2017 en relació amb: 
  • Àmbit d’aplicació del dret d’accés a la informació pública
   • Àmbit material
   • Subjectes
  • Exercici del dret d’accés a la informació pública
   • Admissibilitat i inadmissibilitat de les sol·licituds
   • Procediment de sol·licitud d’informació pública
   • Accés efectiu a la informació sol·licitada
  • Reclamacions a la GAIP
   • Admissibilitat i inadmissibilitat de les reclamacions
   • Procediment de reclamació
   • Procediment de mediació
   • Compliment dels acords i de les resolucions de la GAIP
   • Impugnació de les resolucions de la GAIP
  • Límits al dret d’accés a la informació pública
   • Aspectes generals
   • Les dades personals
   • Els altres límits legals al dret d’accés
  • Matèries objecte del dret d’accés a la informació pública
   • Gestió i disposició de recursos públics
   • Contractació pública
   • Personal del sector públic
   • Llicències i urbanisme
   • Avaluació de l’ensenyament
   • Informació tributària
  • Règims d’accés especials a informació pública
   • Electes locals
   • Interessats en un procediment administratiu en curs
   • Informació ambiental
   • Representats del personal
   • Accés a les pròpies dades del sol·licitant
  • Responsabilitat sancionadora

Consulteu la memòria doctrinal 2017


Accediu al text complet