Protecció de dades personals

Protecció de dades personals

1. Informació sobre la recollida i el tractament de les dades a la GAIP

La GAIP facilita l’accés àgil i transparent a la informació relativa als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen a les persones interessades, en compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 1. Responsable del tractament
 2. Finalitats
 3. Legitimació
 4. Destinataris
 5. Drets

 

 1. Responsable del tractament

El responsable dels tractaments de les dades personals és:

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

Carrer de la Tapineria, número 10, 4a (08002 Barcelona)

93 887 43 57

 

 1.  Finalitat i usos

La finalitat del tractament de les dades és la gestió i la tramitació de les reclamacions que les persones presentin davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’elaboració d’informes, memòries i estudis estadístics i la resposta a les consultes i comunicacions rebudes. Els usos previstos són els derivats d’aquestes activitats.

 1. Legitimació

L’habilitació legal inclosa a l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i desplegada en el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés, aprovat per Decret 111/2017, de 18 de juliol.

 1. Destinataris

D’acord amb la finalitat amb que han estat cedides i l’habilitació legal per al seu tractament, les dades personals poden ser comunicades:

 • A les administracions públiques i altres subjectes obligats contra els quals s’hagi plantejat la reclamació d’exercici del dret d’accés.
 • A les persones interessades en el procediment d’accés, en virtut de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
 • A l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al Síndic de Greuges, a les institucions de defensa dels menors i òrgans similars, quan el seu informe sigui requerit per la Comissió en el marc de la tramitació del procediment de reclamació.
 • A l’òrgan competent per a la tramitació del procediment sancionador previst al Títol II de la Llei 19/2013, si escau.
 • Als òrgans jurisdiccionals, en cas de ser requerit per raó de processos judicials.

 1. Drets

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, reconeix els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, de portabilitat i de limitació del tractament i permet conèixer quines, de les seves dades personals, estan sent tractades i qui n’és el responsable, de qui s’han obtingut i a qui s’han cedit. També permet modificar o rectificar errors, cancel·lar dades que no s’haurien d’estar tractant, oposar-se al tractament de dades personals realitzades sense consentiment, o bé limitar el tractament de les dades, en supòsits concrets.

Per tal d’exercir aquests drets, cal tenir en compte el següent:

 • Els ha d’exercir directament la persona interessada davant del responsable del fitxer.
 • És possible actuar en nom d’una altra persona, sempre que s’acrediti aquesta representació mitjançant la corresponent autorització.
 • És imprescindible que la persona interessada s’adreci a l’entitat que tracta les seves dades personals, per un mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud d’exercici del dret en qüestió.
 • Els responsables dels fitxers han de facilitar a les persones interessades l’exercici dels seus drets, i els procediments i les formes per a exercir-los han de ser visibles i accessibles.
 • El contingut de la sol·licitud ha d’incloure: el nom i cognoms de la persona interessada; la fotocopia del seu document nacional d’identitat, passaport o qualssevol altre document vàlid que permeti identificar-la (i, si fos necessari, el de la persona que el representi), així com el document o instrument electrònic que acrediti la representació; l’objecte concret de la petició que es realitza; una direcció a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i documents que acreditin la petició que formula, si escau.
 • El responsable del fitxer ha de respondre a la petició, encara que no tingui dades personals de la persona sol·licitant.
 • L’exercici d’aquests drets ha de ser gratuït per la persona interessada, exceptuant els casos de sol·licituds infundades, excessives o repetitives.
 • El responsable ha d’informar a la persona interessada de les actuacions derivades de la seva sol·licitud dins del termini d’un mes (podrà ampliar-se fins a dos mesos més, quan es tracti de sol·licituds especialment complexes, però s’haurà de notificar aquesta ampliació dins del primer mes).
 • Es pot exercir cadascun d’aquests drets de manera independent dels altres.

A l’apartat Exercici dels drets disposeu de models de sol·licitud que us facilitaran l’exercici d’aquests drets davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

La Delegada de Protecció de Dades, la senyora Maria Montserrat Aguilera Vilar, és la persona encarregada de vetllar perquè la GAIP compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Podeu fer arribar les vostres consultes o reclamacions a protecciodades.exteriors@gencat.cat.

Data d'actualització:  29.05.2018