La GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

Funcions

La principal responsabilitat de la GAIP és atendre reclamacions de la ciutadania contra resolucions administratives relatives a sol·licituds d'accés a la informació pública

veure més

Equip

La GAIP és integrada per persones elegides pel Ple del Parlament prèvia avaluació de la seva idoneïtat professional

veure més

Actes del Ple

El Ple de la GAIP es reuneix setmanalment i aprova, de manera col·legiada, l'admissió a tràmit de les reclamacions i les resolucions amb què finalitzen

veure més