La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya.
També atèn consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria.


Reclamacions davant la GAIP

La reclamació davant la GAIP és voluntària i gratuïta i es pot presentar per qualsevol d'aquests motius:

  • Si la sol·licitud d'accés a la informació pública ha estat denegada, totalment o parcialment.
  • Si la informació que l'Administració ha lliurat no és la sol·licitada o no està completa.
  • Si s'ha produït silenci administratiu, un cop transcorregut un mes des de l'entrada de la sol·licitud d'accés a l'òrgan que l'ha de resoldre.  

També poden presentar una reclamació davant la GAIP les persones afectades per la informació facilitada per l'administració.

El termini per presentar-la és d'un mes comptador a partir de la data de notificació de la desestimació total o parcial de la sol·licitud d'informació o des que es produeix el silenci administratiu. Per al cas que la sol·licitud d'accés hagi estat estimada però l'administració no hagi lliurat la informació dins del termini de 30 dies, la reclamació es pot interposar des d'aquesta data i durant el termini d'un mes. No cal interposar prèviament un recurs de reposició.

Potestativament, es pot sol·licitar que la GAIP organitzi un procediment de mediació amb l'Administració reclamada, per tal de trobar un acord dins del termini d'un mes.

Si no es demana la mediació, o no s’assoleix un acord en el marc d’aquesta, la GAIP resol dins del termini màxim de dos mesos des de la presentació de la reclamació.

Les resolucions de la GAIP són executives i vinculen l'Administració afectada. Contra les resolucions de la GAIP es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.