La GAIP presenta la memòria anual de 2017 al Parlament

26/07/2018

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, han rebut de mans de la presidenta de la GAIP, Elisabet Samarra, la Memòria anual d’aquest òrgan de garantia de l’accés a la informació corresponent al 2017 en compliment d’allò que disposa l’article 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

La GAIP ha sol·licitat comparèixer en Comissió parlamentària per tal de poder exposar i debatre amb tots els grups detalladament el balanç de l’exercici del dret d’accés a Catalunya. La Memòria serà presentada també al Síndic de Greuges de Catalunya, com a òrgan responsable de l’avaluació de l’aplicació de l’LTAIPBG.

 

Contingut de la memòria

Durant el 2017 la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)  ha rebut 496 reclamacions noves, i ha resolt un total de 629 reclamacions (algunes presentades el 2016)

 01_Recl_presentades_2017

Des de la constitució de la GAIP el 9 de juliol de 2015 s’han rebut un total de 1330 reclamacions:  44 al 2015, 561 al 2016, 496 al 2017 i 273 fins al 25 de juliol de 2018.  D’aquestes, la GAIP n’ha resolt 1243 (18 al 2015; 388 al 2016; 629 al 2017 i 208 a finals del primer semestre de 2018).

El grau de compliment de les Resolucions és destacablement  elevat (un 82% de les resolucions s’han complert espontàniament, i un 15% després de fer-los requeriment formal. Només un 3% de les resolucions s’han denunciat com a incomplertes).

En canvi, el grau de litigiositat contra les Resolucions de la GAIP és molt baix: només  dotze d’elles han estat  objecte de Recurs Contenciós Administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense que fins a la data hagi recaigut sentència sobre cap d’elles.

  

Àmbit material

L’àmbit material de les reclamacions ha evolucionat. Inicialment, les retribucions i dietes eren l’objecte més sol·licitat, mentre que l’any passat ho va ser la contractació, seguit de la gestió de personal (processos de provisió de llocs de treball, relacions de llocs de treball i retribucions.

 02_Ambit_2017

 

Canal de presentació de reclamacions

Per primer any, el nombre de reclamacions presentades per canal electrònic ha superat les reclamacions fetes presencialment davant de registres administratius.

 

03_Canal_2017

 

Efectivitat de les reclamacions davant la GAIP

La reclamació davant la GAIP ha estat molt efectiva per aconseguir l’accés a la informació que prèviament havia estat desestimat o desatès per les administracions.  En un 78%, el procediment ha servit per obtenir la informació (en un 60% dels procediments,  l’accés ha estat total (bé perquè l’Administració l’ha lliurat durant el procediment o be perquè la Resolució de la GAIP n’ha ordenat l’accés) , i en un 12%, ha permès un accés parcial) 

És destacable que en  un terç dels procediments (33%), el compliment de l’Administració es produeix espontàniament i voluntàriament, un cop notificada la reclamació, sense esperar al Resolució de la GAIP, la qual cosa suposa que el procediment finalitza per pèrdua del seu objecte, considerant que ja no hi ha discrepància que dirimir.

 

 04_Resol_dict_2017

 

  

Tipologia de persones reclamants

Les reclamacions provenen només en una quarta part de dones. Aquest és un fet que es repeteix, segons les dades facilitades per altres òrgans de garantia d’àmbit autonòmic , en molts àmbits territorials.

En la tipologia de persona reclamant prevalen els particulars (40%) per sobre d’entitats (10%), sindicats (8,5%), empreses (3,6%) o periodistes (3,6%).

És destacable que una tercera part de les reclamacions provinguin d’electes locals o regidors, que acudeixen a la GAIP reclamant informació sobre el seu propi consistori.

Igualment, cal fer esment que en el 2017 hi ha hagut Ajuntament que han presentat reclamació contra altres administracions per accedir a informació que els interessava (per exemple, relativa a serveis municipals gestionats per consells comarcals)

 

 05_Tipol_reclamnt_2017

 

Administracions contra les que es reclama:

Amb molta diferència, el tipus d’Administració que concentra el major nombre de reclamacions són els Ajuntaments (75%), i és destacable igualment que en la meitat dels  casos la reclamació no es presenta contra una resolució desestimatòria motivada, sinó contra el silenci, que genera una gran indefensió i desencís a la ciutadania.

La Generalitat acumula un 14%  de les reclamacions, de les quals, un 28% s’han presentat contra el departament de Salut, un 20% contra el de Territori i Sostenibilitat, un 17% contra el d’Interior, un 9% contra el de Governació i Administracions Públiques i un 5% contra el d’Ensenyament, repartint-se la resta entre els altres departaments.

Les empreses públiques han tingut un 7% de reclamacions.

06_Tipol_admnt_2017

Procediment de reclamació amb mediació.

Catalunya és la única que ofereix resoldre les reclamacions amb un procediment de mediació, voluntari per als reclamant i obligat per a les Administracions si aquells n’han fet tria. El procediment amb mediació suposa la possibilitat de resoldre el conflicte sobre el dret d’accés amb un acord unànimes de les parts.

De les 627 reclamacions finalitzades al 2017, 159 havien sol·licitat el procediment de mediació, però només en relació amb 44 procediments es va arribar a celebrar la mediació, ja que en la resta de casos el procediment va finalitzar abans (per manca de requisits formals o perquè  l’Administració va lliurar la informació abans de celebrar-se o perquè la persona reclamant en va desistir).

En els 44  procediments de mediació celebrats  s’ha assolit l’acord de les parts en la meitat dels casos. Quan les parts no arriben a un acord en procediment de mediació, la GAIP resol sobre el fons del litigi, i ho ha fet estimant totalment o parcialment la reclamació en l’altra meitat.

El quadre següent reflecteix la finalització de les reclamacions que s’an celebrat amb mediació. Cal tenir en compte que el percentatge que hi consta va referit al total de 159 procediments en què es va demanar la mediació, i no en relació amb els 44 que finalment es van celebrar.

 07_Mediacio_2017

 

 

 

Més informació