Relacions

La Mesa de Coordinació per a l'aplicació del règim d'accés a la informació pública és un marc estable de relació i coordinació creat a l'empara de la disposició addicional sisena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que ha de facilitar que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals i la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental apliquin criteris homogenis en l'aplicació de la normativa vigent en matéria d'accés a la informació pública pel que fa als principis rectors i les regles sobre la protecció de dades personals i l'accés a la informació pública, en llurs respectius àmbits d'actuació. 

Acta de constitució de la Mesa de Coordinació