Resolucions i dictàmens

La principal responsabilitat de la GAIP és atendre reclamacions de la ciutadania contra desestimacions de sol·licituds d'accés a la informació pública.  Aquí podreu consultar el text íntegre de les resolucions. La GAIP també emet dictàmens sobre les consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria, difon criteris generals sobre l’aplicació de la normativa i informa els projectes normatius que tenen relació amb l’accés a la informació pública.

Resolucions

Aquí podeu consultar el text íntegre de les Resolucions dictades per la GAIP, ordenades per ordre descendent del número de reclamació d’origen. Si voleu, podeu acotar la consulta utilitzant l’eina de cerca semàntica o el formulari de cerca avançada que trobareu a l’encapçalament de la pàgina

veure més

Dictàmens

Les administracions i ens públics de Catalunya poden formular consultes generals a la GAIP sobre l’aplicació de la normativa en matèria d’accés a la informació pública. La GAIP resol les consultes emetent dictàmens, que podeu consultar íntegres

veure més

Criteris generals

La GAIP fa públics aquí els criteris que seguirà en la interpretació i l’aplicació de la normativa en matèria d’accés a la informació pública, amb la finalitat de facilitar la transparència pel que fa als criteris de resolució en les seves futures resolucions

veure més

Informes

Aquí podeu consultar els informes emesos per la GAIP a petició d’altres administracions i ens públics

veure més

Procediments de mediació

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu de manera única i diferenciada per a Catalunya la possibilitat que la persona que reclama contra una administració pugui sol·licitar un procediment de mediació, tutelat per la GAIP, per a la resolució ràpida i pactada entre les parts. Si en el termini d'un mes les parts no arriben a un acord, la GAIP resol sobre el fons de la reclamació. Aquí podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació que han posat fi a reclamacions per accés a la informació

veure més

Compliment i impugnació d'acords i resolucions

Les administracions estan obligades a complir els acords de mediació i executar les resolucions de la GAIP i a informar-la de les actuacions que duen a terme amb aquesta finalitat. La persona reclamant també pot adreçar-se a la GAIP per denunciar-ne l’incompliment en qualsevol dels seus punts. D’acord amb aquesta informació, s’elabora aquest llistat on podeu consultar el seguiment dels acords de mediació i les resolucions de la GAIP

veure més