Seguiment i impugnació d'acords i resolucions

Les administracions estan obligades a complir els acords de mediació i executar les resolucions de la GAIP i a informar-la de les actuacions que duen a terme amb aquesta finalitat. La persona reclamant també pot adreçar-se a la GAIP per denunciar-ne l’incompliment en qualsevol dels seus punts. D’acord amb aquesta informació, s’elabora aquest llistat on podeu consultar el seguiment dels acords de mediació i les resolucions de la GAIP.

En aquesta secció també es relacionen les resolucions de la GAIP que han estat objecte d’impugnació en via contenciosa administrativa.

Recursos contenciosos administratius

Recurs contenciós administratiu núm. 428/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 428/2016 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 13 de juliol de 2016, d'estimació de la Reclamació 58/2016 (Hospital Plató).

Recurs contenciós administratiu núm. 420/2016 i 423/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 420/2016 i 423/2016 (TSJ Catalunya) sobre la Resolució de 7 de juliol de 2016, d'estimació de la Reclamació 19/2016 (TMB).

Recurs contenciós administratiu núm. 334/2016 (TSJ Catalunya)

Recurs contenciós administratiu núm. 334/2016 (TSJ Catalunya) sobre les Resolucions de 7 de juny i 7 de juliol de 2016, sobre les Reclamacions 22/2016 a 45/2016 (Diputació de Girona).

Resolucions complertes

71/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[59,35 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Lleida

Informació reclamada: Relació de les sancions imposades per la Guàrdia Urbana i que han prescrit durant uns determinats anys.

Paraules clau: Ajuntament de Lleida, Sancions, Desistiment.

66/2016 i 67/2016 (acumulades)  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[172,1 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Rubí

Informació reclamada: Actes de diverses reunions de la Mesa General de Negociació i informes tècnics de contractacions de personal.

Paraules clau: Ajuntament, Acumulació, Estimació extemporània, Finalització de la Reclamació, Personal,

Resolucions amb compliment parcial

15/2016  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[77,86 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de Begues

Informació reclamada: Informacions diverses relacionades amb l’activitat del centre d’acollida d’animals de titularitat municipal.

Paraules clau: Ajuntament, Gratuïtat, Inadmissió, Tasca complexa d’elaboració o reelaboració,

20/2015  /system/modules/cat.gaip.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon[152,43 KB ]

Administració reclamada: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

Informació reclamada: Manca de lliurament material dels expedients relatius a la contractació de serveis de coadjuvant a la Intervenció Municipal, un cop produït el silenci administratiu.

Paraules clau: Ajuntament, Silenci negatiu, Silenci positiu, Llei bàsica estatal, Contractació de serveis, Obligació de resolució expressa, Estimació extemporània, Accés material efectiu a la informació,

Resolucions incomplertes