Seguiment i impugnació d'acords i resolucions

Les administracions estan obligades a complir els acords de mediació i executar les resolucions de la GAIP i a informar-la de les actuacions que duen a terme amb aquesta finalitat. La persona reclamant també pot adreçar-se a la GAIP per denunciar-ne l’incompliment en qualsevol dels seus punts. D’acord amb aquesta informació, s’elabora aquest llistat on podeu consultar el seguiment dels acords de mediació i les resolucions de la GAIP.

En aquesta secció també es relacionen les resolucions de la GAIP que han estat objecte d’impugnació en via contenciosa administrativa.

Acords

Resolucions incomplertes