Resolució 326/2017, de 22 de setembre

Resolució 326/2017, de 22 de setembre

Administració: Consorci Mar Parc de Salut Barcelona

Objecte de la reclamació: Informació diversa en relació amb els serveis sanitaris a persones estrangeres.

Resum:

Les parts han assolit un acord en relació amb l’accés a la informació sol·licitada. La GAIP no aprecia elements contraris a l’ordenament jurídic en aquest acord, i de conformitat l’article 42.5, posa fi al procediment de mediació.

Paraules clau: Consorci. Salut. Factures.Mediació.

Ponent:

Persona mediadora:

Número d’expedient de la Reclamació: 364/2017.

Sentit de la resolució: Finalització per acord de mediació.

 

Antecedents

 1. El 28 de juliol de 2017 entra a la GAIP la Reclamació 364/2017, presentada contra el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB) i l’empresa adjudicatària del servei d’informació, facturació i cobrament a turistes, transeünts i residents estrangers “International Care Patient Assistance (ICPA)”, en relació amb la informació indicada a l’antecedent següent. La persona reclamant sol·licita el procediment de mediació regulat per l’article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).
 2. El 5 de juliol de 2017 la persona reclamant, després d’invocar l’LTAIPBG, de considerar que la informació sol·licitada no és al portal de transparència i és informació pública, que l’ha sol·licitat amb anterioritat al CMPSB, que l’hauria denegada per considerar-la excessiva i per haver estat demanada amb la finalitat d’exercir una pressió injustificada i abusiva, però que tanmateix afecta els seus drets com a persona resident estrangera a Barcelona i usuària dels serveis sanitaris públics, com ho palesaria fent esment de diverses notícies i demandes, sol·licita la informació següent:

2.1. Protocol d’admissió d’urgències, Administratiu (informació donada a les persones usuàries, facturació i cobrament, amb especial referència a eventuals diferències segons si son o no nacionals i a la possibilitat de requerir pagament previ per rebre atenció d’urgència) i Assistencial (eventual doble llista d’espera segons si son o no nacionals, indicació si el personal assistencial és o no diferent per raó de nacionalitat o si té retribució diferent per aquest motiu), del CMPSB, a pacients estrangers i nacionals, amb o sense dret a sanitat pública gratuïta.

2.2. Llistat de preus dels serveis mèdics de l’CMPSB corresponents a pacients particulars nacionals, comunitaris i extracomunitaris (si hi ha diferències entre ells), corresponent a les anualitats següents: l’any anterior al primer contracte entre l’CMPSB i “Gestitursa Catalunya SL (GC, actualment ICPA) i cada un dels anys del contracte amb GC i amb l’actual ICPA.

2.3. Actes del Consell Rector del CMPSB o de l’Equip directiu on consti l’aprovació dels preus del punt anterior.

2.4. Notes d’opinió o/i recomanacions de l’auditor (durant tot el període dels contractes del CMPSB amb GC i amb ICPA), si existeixen, en l’informe d’auditoria del CMPSB, relatives als ingressos derivats d’operacions amb estrangers i de les relacionades amb GC i amb ICPA.

2.5. Factura del CMPSB contra el CatSalut en concepte dels serveis prestats a la senyora ... (mare de la reclamant), si existeix.

2.6. Factura del CMPSB contra ICPA en concepte dels serveis prestats a la senyora ... (mare de la reclamant), si existeix.

2.7. Factura que hauria d’haver emès ICPA contra CMPSB, en concepte de facturació, gestió de cobrament i informació, per serveis a la senyora ... (mare de la reclamant), els dies 11 i 12 de febrer de 2017.

2.8. Contracte (vigent) entre CMPSB i ICPA.

2.9. Concurs públic inicial i següents convocats pel CMPSB, amb l’objecte actualment adjudicat a ICPA, amb la informació següent: tipus de procediment, bases, import, empreses que hi concorren.

2.10. Si existeix, el document amb què la senyora ... (mare de la reclamant) autoritza a ICPA a fer ús de les seves dades personals.

2.11. Número de col·legiat o col·legiada de l’infermer o de la infermera que suposadament va atendre la senyora ... (mare de la reclamant).

2.12. Aclariment sobre l’import de 56,60 €, corresponent al concepte “Box d’urgències”, inclòs a la factura S320170027 del dia 12 de febrer de 2017, amb un import total de 281,65 €

2.13. Certificat del Departament de Recursos Humans de l’empresa que contracta el doctor ...., que va signar l’informe d’alta d’urgències de l’Hospital del Mar, CMPSB, corresponent a l’assistència 17U014741, feta a la senyora ... (la mare de la reclamant) el dia 12 de febrer de 2017.

2.14. Aclariment sobre la titularitat de l’empresa a la que correspon el número d’assistència d’urgència 17U014741 del dia 12 de febrer de 2017, que figura a l’alta de l’Hospital del Mar.

2.15. Documentació del CMPSB sobre el compliment de la legislació laboral en el seu servei d’urgències: manual d’acolliment, en prevenció de riscos laborals; fitxes de treballs a fer pels contractats per l’ICPA; document del CMPSB de designació de la persona responsable de prevenció per part d’ICPA; designació del recurs preventiu; acord de coordinació entre ambdues empreses.

2.16. Documentació d’ICPA sobre el compliment de la legislació laboral: descripció de la modalitat d’organització preventiva adoptada per complir el deure de prevenció; relació nominal dels treballadors que han d’executar les tasques contractades; justificant del lliurament de la informació als treballadors que han de fer les funcions al CMPSB; justificant de la formació rebuda pel personal en matèria de prevenció; declaració responsable sobre el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals..

2.17. El Model 340 d’IVA d’ICPA (o GC) i del CMPSB, des que tenen relació contractual, si estan obligades a presentar-lo o ho fan voluntàriament.

2.18. El Model 347 d’IVA d’ICPA (o GC) i del CMPSB, des que tenen relació contractual, si estan obligades a presentar-lo o ho fan voluntàriament; si no el presenten, indicar els motius.

2.19. La facturació total entre ICPA (o GC) i CMPSB, des que tenen relació contractual, especificant les bases imposables totals i l’IVA.

2.20. Document de sol·licitud fet pel CMPSB i també per ICPA i document d’aprovació fet pel Departament de Salut dels preus a particulars estrangers sense cobertura sanitària pel sistema públic de salut, segons el previst pels articles 10.j i 14.1.k de la Llei 15/1990, d’Ordenació sanitària de Catalunya (LOSC).

2.21. Número de registre de centre o servei sanitari autoritzat per operar a Barcelona i concedit pel Servei d’Ordenació sanitària del Departament de Salut d’ICPA, empresa que se suposa presta el servei d’assistència sanitària als estrangers residents o de pas a Barcelona, ja que emet les factures corresponents, en virtut de l’article 26.2 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.

2.22. Llistat informàtic dels països de residència, nacionalitat dels ciutadans estrangers i nombre de pacients per a cada un dels països de residència i nacionalitat gestionats per l’ICPA i atesos pel CMPSB, però facturats per l’ICPA o GC, des que aquestes empreses presten serveis al CMPSB.

Demana que la informació sigui lliurada preferentment en suport paper o en arxius PDF.

 1. El 25 de juliol de 2017 la Gerent del CMPSB inadmet íntegrament la sol·licitud d’informació anterior, que reproduiria exactament una anterior sol·licitud de la mateixa reclamant (expedient 668/2017 del CMPSB), que ja va ser inadmesa. Si bé la resolució admet que en aquest cas no hi hauria circumstàncies que justifiquessin l’aplicació de les causes d’inadmissió previstes per l’article 29 LTAIPBG, sí que concorreria la de les sol·licituds repetitives o abusives de l’article 18 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBGE), que té caràcter bàsic. Segons la resolució del CMPSB, l’abús de dret, malgrat no ser una causa d’inadmissió prevista expressament per l’LTAIPBG, pot ser igualment aplicada per les administracions catalanes sobre la base de la prohibició de l’abús de dret fet pel Codi Civil, com ha reconegut expressament la GAIP a la seva resolució de 17 de març de 2016, d’estimació parcial de la Reclamació 7/2016. En aquest cas hi hauria abús de dret perquè la persona reclamant hauria fet diverses sol·licituds d’informació al CMPSB sobre les seves relacions contractuals amb ICPA, compliment de les obligacions tributàries i de salut laboral i protecció de dades personals, així com una demanda patrimonial per obtenir el retorn dels imports facturats amb motiu d’una atenció prestada pel servei d’urgències de l’Hospital del Mar; el CMPSB considera que les sol·licituds d’informació de la persona reclamant, molt costoses d’atendre per part dels serveis del Consorci, té en realitat la finalitat de pressionar l’Administració perquè resolgui favorablement el que en realitat li importaria, que és la seva demanda patrimonial.
 2. La Reclamació davant la GAIP presentada el 28 de juliol de 2017 és motivada en la consideració que hi podria haver pràctiques delictives (com ara estafa, facturació falsa, frau fiscal, administració indeguda de comptes públics, vulneració de la intimitat de les persones, abús de la competència, denegació d’assistència sanitària i incompliment d’acords internacionals) que afecten la transparència i el bon govern del CMPSB i els interessos dels estrangers residents a Barcelona en tant que potencials usuaris de serveis d’assistència sanitària, com ja s’hi hauria vist afectada la mare de la persona reclamant. Adjunta nombrosa documentació relativa a la informació demanada i a les presumptes pràctiques delictives o abusives indicades.
 3. El 8 d’agost de 2017 la GAIP trasllada la Reclamació al CMPSB i li demana, per a dins del termini de deu dies, que designi la persona que la representarà en el procediment de mediació sol·licitat per la persona reclamant, així com un informe sobre la Reclamació i còpia de l’expedient de la sol·licitud d’informació de la que deriva.
 4. L’11 d’agost de 2017 la GAIP rep l’informe del CMPSB, que posa de manifest el següent:

6.1 A títol d’antecedents, enumera les diverses actuacions fetes davant del Consorci per la persona reclamant des del 3 de març de 2017 en relació amb l’objecte de la Reclamació i que inclouen queixes, sol·licituds d’informació, demandes patrimonials (estaria obert un procediment de responsabilitat patrimonial arrel de la indemnització demanada per la persona reclamant amb motiu de fets relacionats amb aquesta Reclamació), advertiments, reunions, correus i nombroses converses telefòniques.

6.2. Exposa els motius pels quals el CMPSB considera que la sol·licitud d’informació de la persona reclamant incorre en abús de dret, per excedir “manifestament i objectivament els paràmetres o estàndards normals propis del dret d’accés” a la informació, que serien els següents:

- La sol·licitud d’informació de la persona reclamant “no pot ser raonablement desvinculada de la seva pretensió principal, que es troba en tràmit mitjançant el corresponent expedient de responsabilitat tramitat pel CatSalut”.

- Demana un gran volum d’informació, que requereix una important tasca d’elaboració.

- El CMPSB disposa d’un únic lletrat, circumstància que coneix la persona reclamant per haver-se reunit amb ell amb l’objecte d’aclarir diverses qüestions de les seves accions davant del Consorci.

- “La reclamant, mitjançant un nombre molt considerable d’escrits amb pretensions diverses i, en la majoria dels casos, redundants, ha fomentat una situació de risc i pressió envers els serveis jurídics del Consorci, si es té en compte que tots els tràmits iniciats es troben legalment subjectes a termini i, en paral·lel, al corresponent règim sancionador. És raonable sostenir que aquesta circumstància és coneguda i intencionada, si s’atén als diversos advertiments continguts als escrits presentats per la reclamant”.

- En base a les dades i consideracions anteriors, el CMPSB aprecia “l’existència d’elements suficients com per considerar que la sol·licitud d’accés a informació té com a únic objectiu l’exercici d’una pressió injustificada per a obtenir un posicionament favorable a la pretensió d’indemnització en el marc de l’expedient de responsabilitat patrimonial en curs”.

6.3. La persona reclamant hauria presentat una sol·licitud d’informació al CMPSB el 16 de març de 2017 en termes idèntics als de la sol·licitud de 6 de juliol de 2017, de la que deriva aquesta Reclamació. La gerència del Consorci va desestimar l’anterior sol·licitud de la persona reclamant mitjançant la seva resolució de 18 d’abril de 2017, resolució que no va ser impugnada per la persona reclamant i que, en conseqüència, s’ha de considerar consentida i ferma, cosa que afectaria l’actual procediment, ja que la resolució del Consorci sobre la sol·licitud de 6 de juliol és idèntica a la relativa a la sol·licitud de 16 de març.

6.4. En el marc del procediment iniciat per la sol·licitud de la persona reclamant de 16 de març de 2017 es va donar audiència a l’empresa ICPA, que no es va oposar al lliurament d’informació que l’afecta; el CMPSB considera que els resultats d’aquella audiència són aplicables al procediment iniciat per la sol·licitud de 6 de juliol de 2017, i no cal fer-la un altre cop.

 1. El 31 d’agost de 2017 la GAIP trasllada l’informe anterior a la persona reclamant i li ofereix la possibilitat de formular-hi al·legacions.
 2. El 4 de setembre la persona reclamant formula les següents al·legacions:

8.1. Nega que la finalitat de les seves actuacions davant del Consorci sigui la d’obtenir una indemnització i ho exemplifica afirmant que la indemnització demanada en cap cas compensarà les despeses ocasionades per les diverses actuacions dutes a terme.

8.2 Argumenta que el que origina les accions de la reclamant davant del CMPSB no és evitar pagar el preu requerit per la intervenció mèdica, sinó aclarir les diverses deficiències, irregularitats i presumptes delictes que, al seu parer, s’haurien produït per part dels serveis del Consorci, i que la persona reclamant ha denunciat a diverses autoritats.

8.3. Nega que la segona sol·licitud presentada per ella sigui idèntica a la primera que ja va ser desestimada, ja que inclouria nous fets i noves pretensions. A més, estaria també justificada degut a què el CMPSB continuaria amb les deficiències i irregularitats denunciades per la reclamant des d’un primer moment.

8.4 Afirma que la reunió presencial mantinguda al CMPSB no li hauria reportat cap informació demanada.

8.5. Considera que la seva sol·licitud d’informació no és abusiva i estaria plenament emparada en la legislació de transparència.

8.6. Argumenta que l’empresa subcontractada pel CMPSB hauria comès diverses irregularitats i algunes administracions haurien rescindit els seus contractes amb ella.

8.7. La informació sol·licitada no és complexa, ja que es tracta de dades d’elaboració obligada per la legislació vigent i si requereix una certa tasca d’elaboració no té perquè recaure tota ella en la persona responsable dels serveis jurídics, ja que segurament deu correspondre a diversos serveis del Consorci.

 1. El 20 de setembre de 2017 té lloc a la seu de la GAIP la sessió de mediació sobre aquesta Reclamació, en la que s’assoleix l’Acord adjunt.

 

Fonaments jurídics

 1. L’Acord en procediment de mediació

L’article 42.5 LTAIPBG estableix que l’acord assolit per les parts en el marc d’un procediment de mediació posa fi al procediment i en cap cas no pot ser contrari a l’ordenament jurídic.

Segons que es desprèn de l’acta aixecada al finalitzar la sessió de mediació celebrada, degudament signada pels assistents, les parts han assolit un acord, que consta annex a aquesta Resolució, a satisfacció de la persona reclamant. Amb la informació de què disposa la GAIP, no s’aprecia que aquest Acord contingui elements contraris a l’ordenament jurídic, per la qual cosa correspon posar fi al procediment de reclamació.

  

 1. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal electrònic de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

 

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 22 de setembre de 2017, resol per unanimitat:

 1. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 364/2017, en haver-se assolit un acord de les parts en relació amb l’accés a la informació sol·licitada, en el marc d’un procediment de mediació.
 2. Requerir a l’Administració reclamada a que informi la GAIP de les actuacions dutes a terme per a l’execució material de l’Acord de mediació.
 3. Convidar la persona reclamant a comunicar a la GAIP qualsevol incidència que sorgeixi en l’execució d’aquest Acord, que pugui perjudicar els seus drets i interessos.
 4. Disposar la publicació d’aquesta resolució i de l’acord annex al web de la GAIP.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2017

 

Hi consta la firma. 

 

Elisabet Samarra i Gallego

Presidenta

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


ACORD DE MEDIACIÓ

del 20 de setembre de 2017, relatiu a la Reclamació 364/2017

 

REUNTS

La persona reclamant,

 • la senyora (....), com a reclamant, acompanyada dels senyors (...) i (...)

En representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB);

 • el senyor (...), de l’assessoria jurídica del Consorci, acompanyat de la senyora (...), responsable de l’Àrea de Facturació del CMPSB.

 

ACORDEN

Primer. Administració obligada

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona es compromet a entregar la informació que se detalla a l’acord.

Segon. Informació que es lliurarà

 • Protocol d’admissió d’urgències, Administratiu (informació lliurada a les persones usuàries, facturació i cobrament, amb especial referència a eventuals diferències segons si són o no nacionals i a la possibilitat de requerir el pagament previ per a rebre atenció d’urgència) i Assistencial (eventual doble llista d’espera segons si són o no nacionals, indicació si el personal assistencial és o no diferent per raó de nacionalitat o si té una retribució diferent per aquest motiu) del CMPSB, a pacients estrangers i nacionals, amb o sense dret a sanitat pública gratuïta.
 • Llistat de preus dels serveis mèdics de l’CMPSB corresponents a pacients particulars nacionals, comunitaris i extracomunitaris (si hi ha diferències entre ells), corresponent a les anualitats següents: l’any anterior al primer contracte entre l’CMPSB i “Gestitursa Catalunya SL (GC, actualment ICPA) i cada un dels anys del contracte amb GC i amb l’actual ICPA.
 • Actes del Consell Rector del CMPSB o de l’Equip directiu on consti l’aprovació dels preus del punt anterior.
 • Factura del CMPSB contra el CatSalut en concepte dels serveis prestats a la senyora ... (mare de la reclamant), si existeix.
 • Factura del CMPSB contra ICPA en concepte dels serveis prestats a la senyora ... (mare de la reclamant), si existeix.
 • Factura que hauria d’haver emès ICPA contra CMPSB, en concepte de facturació, gestió de cobrament i informació, per serveis a la senyora ... (mare de la reclamant), els dies 11 i 12 de febrer de 2017.
 • Document de sol·licitud fet pel CMPSB i també per l’ICPA i document d’aprovació fet pel Departament de Salut dels preus a particulars estrangers sense cobertura sanitària pel sistema públic de salut, segons el previst pels articles 10.j i 14.1.k de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC).
 • Llistat informàtic dels països de residència, nacionalitat dels ciutadans estrangers i nombre de pacients per a cada un dels països de residència i nacionalitat gestionats per l’ICPA i atesos pel CMPSB, però facturats per l’ICPA o GC, des que aquestes empreses presten serveis al CMPSB.

Tercer. Format

La informació es facilitarà en suport electrònic a l’adreça facilitada per la persona reclamant.

Quart. Termini de lliurament de la informació

El  termini de lliurament s’acorda de 10 deis des de la formalització del present Acord.

La part reclamant, mitjançant aquest acord de mediació es dona per satisfeta de la seva reclamació en relació amb l’accés a la informació pública sol·licitada, sens perjudici de les actuacions i accions ulteriors que li puguin correspondre.

L’administració reclamada es compromet a informar del compliment del present acord a la GAIP un cop s’hagi fet efectiu, de conformitat amb el què estableix l’article 43.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, comunicant-li expressament en un termini d’una setmana el seu compliment i els termes de la seva execució.

El present Acord de mediació es regeix per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i segueix allò previst al Manual de mediació de la GAIP, els aspectes més destacats del qual són recollits a les “Característiques bàsiques del procediment de mediació per a l’accés a la informació pública”, que consten adjuntes. Tots aquests documents són coneguts per les parts i mereixen la seva conformitat.

L’acord es presentarà al Ple de la GAIP, a fi que aquesta en tingui coneixement, dicti la resolució que posa fi al procediment de reclamació, ordeni la seva execució i la seva publicació al web de la GAIP.

Firmes:

Per la persona reclamant                                             Per la administració reclamada                                    

Hi consten les firmes