Resolució 171/2018 IE, de 9 d'agost

Resolució 171/2018 IE, de 9 d'agost

Administració: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Objecte de la reclamació: Desglossament anual de despeses, i factures, amb càrrec a les aportacions econòmiques als grups polítics des de l’any 2011 al 2016.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Incident execució. Ampliació de termini.

Ponent:

Número d’expedient de la Reclamació: 77/2018

 

Antecedents

 1. La Resolució 171/2018, de 12 de juliol, estima la Reclamació 77/2018 i declara el dret de la persona reclamant que se li faciliti l’accés a la informació següent: el desglossament de les despeses realitzades pels grups polítics municipals amb càrrec a les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i a la documentació justificativa de les despeses o factures, anonimitzades si escau, en els termes que s’especifica en aquella Resolució, o a obtenir constància escrita de la seva inexistència, si escau.
 2. La Resolució 171/2018, en el seu punt 2, atorga a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un termini de quinze dies des de la notificació de la Resolució per a que es proveeixi d’aquesta informació pel procediment que consideri oportú i la lliuri a la persona reclamant. En el punt 3, estableix que en el mateix termini n’ha d’informar a la GAIP.
 3. El 31 de juliol de 2018 l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat manifesta a la GAIP que per tal de donar compliment a la Resolució de la GAIP ha de requerir la documentació dels diferents grups municipals, i considera necessari sol·licitar una ampliació del termini per fer efectiu el lliurament fins al 28 de setembre de 2018. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat fonamenta la seva petició d’acord amb el següent:
  - “Que la reclamació d’informació es fa en relació amb les despeses amb càrrec a les subvencions als grups polítics municipals i factures de l’any 2011 al 2016. En aquest sentit, es vol posar de manifest que els grups municipals que actualment conformen el Consistori de l’Ajuntament no existeixen l’any 2011, sinó que són posteriors a l’any 2015.
  - Que el període en el qual ens trobem (inici o continuació per a moltes persones de les vacances d’estiu), dificulta a l’Ajuntament poder proveir-se d’aquesta informació, ja que hi ha una alta probabilitat que no sigui possible contactar amb els i les portaveus d’aquests grups municipals.

 

Fonaments jurídics

 1. Ampliació del termini de compliment de la resolució

L’article 47.1 del Reglament de la GAIP, aprovat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol, estableix que les resolucions de la Comissió han d’indicar el termini d’accés a la informació. En aquest cas, el termini atorgat de quinze dies hàbils semblava ser suficient per poder lliurar la informació demanada relativa al destí donat pels grups polítics municipals i a la documentació justificativa de les despeses o factures. Però a la vista de l’escrit de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, es té en compte que la notificació de la Resolució coincideix amb l’inici de les vacances d’estiu, i que l’Ajuntament pot tenir dificultats per complir-lo, considerant que per fer-ho necessita que els grups municipals li aportin la documentació i previsiblement estaran absents en aquesta època.

D’acord amb l’exposat, es considera justificat atorgar l’ampliació de termini i demorar l’inici del còmput del termini de quinze dies a l’inici del mes de setembre, cosa que requereix modificar els apartats 2 i 3 de la part resolutiva de la Resolució 171/2018.

 

 1. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal electrònic de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

 

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió del 9 d’agost de 2018, resol per unanimitat:

 1. Disposar que el termini d’execució de 15 dies establert per l’apartat 2 de la part resolutiva de la Resolució 171/2018 iniciï el seu còmput el 3 de setembre de 2018. En els mateixos termes s’ha de computar el termini establert a l’apartat 3 de la mateixa Resolució.
 2. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament i a la persona reclamant.
 3. Disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

 

 Barcelona, 9 d’agost de 2018

 

 

 

 

Elisabet Samarra i Gallego

Presidenta

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.