Resolució 212/2018IE, de 22 d'agost

Resolució 212/2018IE, de 22 d'agost

Administració: Ajuntament de Vallirana

Objecte de la reclamació: Quantitat anual percebuda per cada grup polític des del 1985 fins a finals de l’any 2016. Desglossament anual de les despeses dels grups, amb factures incloses, amb càrrec a aquestes aportacions econòmiques des de l’any 2011 fins al 2016. Justificant de conformitat de rebuda de cada portaveu.

Paraules clau: Ajuntament. Grups municipals. Subvencions. Incident execució. Ampliació de termini d’execució.

Ponent:

Resolució 212/2018/IE, de 22 d’agost

 

Antecedents

  1. La Resolució 212/2018, de 30 de juliol, estima parcialment la Reclamació 184/2018 i declara el dret de la persona reclamant a que l’Ajuntament de Vallirana li lliuri la informació relativa a les subvencions atorgades per l’Ajuntament als grups polítics municipals des de l’aprovació de l’LBRL l’any 1985 fins al 2010 que constin en arxius informatitzats; la relació de despeses realitzades pels grups municipals de l’Ajuntament de Vallirana amb càrrec a les aportacions rebudes de l’Ajuntament entre el 2011 i finals del 2016, així com a les factures o qualsevol altra documentació justificativa d’aquestes despeses (anonimitzades en els termes establerts a la Resolució) o a obtenir constància escrita de la seva inexistència, si escau, dins del termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de la Resolució, l’1 d’agost.
  2. El 17 d’agost de 2018 l’Ajuntament de Vallirana sol·licita a la GAIP l’ampliació del termini d’execució de la Resolució considerant que l’època de vacances li dificulta proveir-se de la informació dels grups.

 

Fonaments jurídics

  1. Ampliació del termini de compliment de la resolució

L’article 47.1 del Reglament de la GAIP aprovat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol, estableix que les resolucions de la Comissió han d’indicar el termini d’accés a la informació. En aquest cas el termini es va establir en quinze dies hàbils, que en principi és suficient per proveir-se de la informació mans dels grups i lliurar-la a la persona reclamant. Tanmateix, l’Ajuntament manifesta la dificultat de contactar amb els representants dels grups polítics que posseeixen la informació, considerant l’època de vacances. L’argumentació municipal, tenint en compte les consideracions fetes, sembla consistent i justifica aquesta Resolució, d’acord amb la qual s’estableix que el termini d’execució de la Resolució 212/2018, fixat en el seu apartat 3r de la part resolutiva, s’ha de computar a partir del primer dia de setembre.

 

  1. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal electrònic de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

 

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 22 d’agost de 2018, resol per unanimitat:

  1. Ampliar el termini d’execució de la Resolució 212/2018, de manera que el còmput del termini de 15 dies establert a l’apartat 3 de la seva part resolutiva s’iniciarà el primer dia de setembre.
  2. Disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

 

Barcelona, 22 d’agost de 2018

 

 

 

 

Elisabet Samarra i Gallego

Presidenta

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.