Resolucions i dictàmens

La principal responsabilitat de la GAIP és atendre reclamacions de la ciutadania contra desestimacions de sol·licituds d'accés a la informació pública.  Aquí podreu consultar el text íntegre de les resolucions. La GAIP també emet dictàmens sobre les consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria, difon criteris generals sobre l’aplicació de la normativa i informa els projectes normatius que tenen relació amb l’accés a la informació pública.